22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
Help
For More Help
In case you are facing problem accessing gujarati.bseindia.com or the page is not loading properly, please fill in the below form and attach the screen shot of the problem being faced. Refer to instructions below for more help on screen shot and attachment.

Your input is important to us.
Email :           
Name :          
Comment :    
Attachment : 

  
Instruction:
1.For taking screen-shot you can follow the instruction as given below.

By pressing print screen button on keyboard as shown in Image1 and copy the
error and paste (by using CTRL + v or Edit->Paste) it into the Microsoft Word or
Start->Program Files -> Accessories->Paint brush and save the file as shown in
Image2.
                                      
         Image1                                                                   Image2

+É Ê´É§ÉÉNÉ lÉ©É{Éà ÷àHÊ{ÉH±É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É, »ÉÉ>÷ ~Éù{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´É§ÉÉNÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ{ÉÒ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉÒ+à»É>>Î{e«ÉÉ.HÉà©É{ÉÉ ©Éà©¥Éù ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ lÉà©É W ©ÉÉmÉ ùÊW»÷eÇ «ÉÖ]»ÉÇ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ
©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~ɶÉà


  • ֈHÊ{ÉH±É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É

  • +É ´Éà¥É»ÉÉ>÷ XàlÉÒ ´ÉLÉlÉà lÉ©É{Éà HÉà> ÷àÎG{ÉH±É ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ {ÉelÉÒ ¾Éà«É, ~ÉàW eÉA{ɱÉÉàe {É oÉlÉÖÅ ¾Éà«É Hà ~ÉUÃ’ ~ÉàW©ÉÉÅ{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ {É ´ÉÅSÉÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà Ê{É´ÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »É¾É«É `÷àÎG{ÉH±É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É' ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHɶÉà

  • >{£Éà©Éâ¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É

  • +É NÉÖWùÉlÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷ ~Éù H«ÉÉ ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ H> ©ÉÉʾlÉÒ Uà, lÉà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà `>{£Éà©Éâ¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É' ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ ©É³¶Éà

  • ùY»÷Äà¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É

  • ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É>©ÉÉÅ ùÊW»÷ù oÉ´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ, ùÊW»÷Äà¶É{É{ÉÉ ±ÉɧÉ +{Éà lÉà{Éà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ©ÉÉʾlÉÒ `ùÊW»÷Äà¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É' ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ W´ÉÉoÉÒ ©É³¶Éà

    સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.