22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
Help
For More Help
In case you are facing problem accessing gujarati.bseindia.com or the page is not loading properly, please fill in the below form and attach the screen shot of the problem being faced. Refer to instructions below for more help on screen shot and attachment.

Your input is important to us.
Email :           
Name :          
Comment :    
Attachment : 

  
Instruction:
1.For taking screen-shot you can follow the instruction as given below.

By pressing print screen button on keyboard as shown in Image1 and copy the
error and paste (by using CTRL + v or Edit->Paste) it into the Microsoft Word or
Start->Program Files -> Accessories->Paint brush and save the file as shown in
Image2.
                                      
         Image1                                                                   Image2

+É Ê´É§ÉÉNÉ lÉ©É{Éà ÷àHÊ{ÉH±É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É, »ÉÉ>÷ ~Éù{ÉÉ Ê´ÉÊ´ÉyÉ Ê´É§ÉÉNÉÉà©ÉÉÅoÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ ¶ÉÉàyÉ´ÉÉ{ÉÒ +{Éà NÉÖWùÉlÉÒ ¥ÉÒ+à»É>>Î{e«ÉÉ.HÉà©É{ÉÉ ©Éà©¥Éù ¥É{É´ÉÉ{ÉÒ lÉà©É W ©ÉÉmÉ ùÊW»÷eÇ «ÉÖ]»ÉÇ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »Éà´ÉÉ+Éà ©Éà³´É´ÉÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{ÉÖÅ
©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É +É~ɶÉà


  • ֈHÊ{ÉH±É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É

  • +É ´Éà¥É»ÉÉ>÷ XàlÉÒ ´ÉLÉlÉà lÉ©É{Éà HÉà> ÷àÎG{ÉH±É ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ {ÉelÉÒ ¾Éà«É, ~ÉàW eÉA{ɱÉÉàe {É oÉlÉÖÅ ¾Éà«É Hà ~ÉUÃ’ ~ÉàW©ÉÉÅ{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ {É ´ÉÅSÉÉlÉÒ ¾Éà«É lÉà´ÉÒ ©ÉÖ¶Hà±ÉÒ+Éà Ê{É´ÉÉù´ÉÉ ©ÉÉ÷à{ÉÒ »É¾É«É `÷àÎG{ÉH±É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É' ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅoÉÒ ©Éà³´ÉÒ ¶ÉHɶÉà

  • >{£Éà©Éâ¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É

  • +É NÉÖWùÉlÉÒ ´Éà¥É»ÉÉ>÷ ~Éù H«ÉÉ ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ H> ©ÉÉʾlÉÒ Uà, lÉà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà `>{£Éà©Éâ¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É' ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ ©É³¶Éà

  • ùY»÷Äà¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É

  • ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É>©ÉÉÅ ùÊW»÷ù oÉ´ÉÉ{ÉÒ Ê´ÉÊyÉ, ùÊW»÷Äà¶É{É{ÉÉ ±ÉɧÉ +{Éà lÉà{Éà »ÉÅ¥ÉÅÊyÉlÉ ©ÉÉʾlÉÒ `ùÊW»÷Äà¶É{É ©ÉÉNÉÇq¶ÉÇ{É' ʴɧÉÉNÉ©ÉÉÅ W´ÉÉoÉÒ ©É³¶Éà

    »~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.