22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
¡ÉÊlɧÉÉ´É ~ÉmÉH
+É~É{ÉÉàà ¡ÉÊlɧÉÉ´É +©ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É Uà. +É~É{ÉÉÅ HÉà> ~ÉiÉ »ÉÚSÉ{ÉÉà, ¡ÉüÉÉà +oÉ´ÉÉ Ê÷~~ÉiÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à ¥ÉÒ+à»É>{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ £Éà©ÉÇ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHÉà UÉà.
+É~É{ÉÖÅ {ÉÉ©É :  
>-©Éà>±É     :  
+É~É{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É ©ÉÉ÷à{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ~É»ÉÅq HùÉà :  
+É~É{ÉÉÅ »ÉÚSÉ{ÉÉà +oÉ´ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É +¾Ó ±ÉLÉÉà
+É »ÉÉ>÷{Éà ùàÊ÷ÅNÉ +É~ÉÉà :
©ÉÉʾlÉÒ
Êe]É>{É
{ÉàÊ´ÉNÉà¶É{É
+àHÅqùà

+É~É{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É{Éà +©Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ+à UÒ+à.

  Enter the characters in the image.
  
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.