22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¡ÉÊlɧÉÉ´É ~ÉmÉH
+É~É{ÉÉàà ¡ÉÊlɧÉÉ´É +©ÉÉùÒ ©ÉÉ÷à ©ÉÚ±«É´ÉÉ{É Uà. +É~É{ÉÉÅ HÉà> ~ÉiÉ »ÉÚSÉ{ÉÉà, ¡ÉüÉÉà +oÉ´ÉÉ Ê÷~~ÉiÉÒ+Éà ©ÉÉ÷à ¥ÉÒ+à»É>{ÉÉ »ÉÅ~ÉHÇ©ÉÉÅ ù¾à´ÉÉ {ÉÒSÉà{ÉÉ £Éà©ÉÇ{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ HùÒ ¶ÉHÉà UÉà.
+É~É{ÉÖÅ {ÉÉ©É :  
>-©Éà>±É     :  
+É~É{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É ©ÉÉ÷à{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ~É»ÉÅq HùÉà :  
+É~É{ÉÉÅ »ÉÚSÉ{ÉÉà +oÉ´ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É +¾Ó ±ÉLÉÉà
+É »ÉÉ>÷{Éà ùàÊ÷ÅNÉ +É~ÉÉà :
©ÉÉʾlÉÒ
Êe]É>{É
{ÉàÊ´ÉNÉà¶É{É
+àHÅqùà

+É~É{ÉÉ ¡ÉÊlɧÉÉ´É{Éà +©Éà Ê¥ÉùqÉ´ÉÒ+à UÒ+à.

  Enter the characters in the image.
  
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.