22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
»ÉÅ»oÉÉHÒ«É HÉ©ÉHÉW (¥ÉÒ+à»É> + +à{É+à»É> + +à©É»ÉÒ+àG»É-+à»É+àG»É)
Label

{ÉÉáyÉ :-
  • eÒ+É>+É>©ÉÉÅ §ÉÉùlÉÒ«É {ÉÉiÉÉ»ÉÅ»oÉÉ+Éà, ¥Éà{HÉà, >{»«ÉÖù{»É HÅ~É{ÉÒ+Éà +{Éà ©«ÉÖS«ÉÖ+±É £ÅeÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É oÉÉ«É Uà.
  • eÒ+É>+É> ÷{ÉÇ+Éà´Éù{ÉÉ +ÅÉHeÉ 16/4/07 oÉÒ Uà.
  • સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.