22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉà±É +ÉàG¶É{É «ÉÅmÉiÉÉ - ~ÉÊùSÉ«É
+Ê´ÉùlÉ ¥ÉXù©ÉÉÅ ´Éà~ÉÉù l«ÉÉùà oÉÉ«É Uà, V«ÉÉùà LÉùÒqÒ{ÉÉ +ÉàeÇù +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ{ÉÉ +ÉàeÇù{ÉÖÅ ©ÉàÊSÉÅNÉ ¥ÉXù LÉÖ±±ÉÒ ¾Éà«É +à qùÊ©É«ÉÉ{É{ÉÉ §ÉÉ´Éà oÉÉ«É.

HÉà±É +ÉàG¶É{É ¥ÉXù©ÉÉÅ +ÉàeÇùÉà, +NÉÉAoÉÒ Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ »É©É«Éà HÉà±É +ÉàG¶É{É »ÉmÉ qùÊ©É«ÉÉ{É +àHmÉ HùÉ«É Uà. HÉà±É ´ÉLÉlÉà ¥ÉyÉÉ LÉùÒq +ÉàeÇùÉà{Éà PÉ÷lÉÒ WlÉÒ ©ÉÉNÉ{ÉÉ J©É©ÉÉÅ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ{ÉÉ +ÉàeÇùÉà{Éà ´ÉyÉlÉÉ WlÉÉ ~ÉÖù´ÉcÉ{ÉÉ J©É©ÉÉÅ NÉÉàc´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. »É©ÉÉʴɺ÷ (+{eù±ÉÉÊ«ÉÅNÉ) Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò{ÉÉ HÖ±É ~ÉÖù´ÉcÉ +{Éà ©ÉÉNÉ{Éà +ÉyÉÉùà HÉà±É +ÉàG¶É{É{ÉÒ ÊHÅ©ÉlÉ +{Éà »ÉÉàqÉ+Éà{ÉÉ WooÉÉ{Éà ©Éà³´É´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà Uà. +ÉàeÇù Hà Wà{ÉÉ »ÉÉàqÉ oÉ«ÉÉ Uà +{Éà Wà §ÉÉ´É +{Éà WooÉÉ©ÉÉÅ »ÉÉàqÉ oÉ«ÉÉ Uà, lÉà ¥É¾Ö»lÉùÒ«É ©ÉàÊSÉÅNÉ wÉùÉ »Éà÷ HùÉ«É Uà. +Ê´ÉùlÉ ¥ÉXù Hà Wà©ÉÉÅ »ÉÉàqÉ {ÉIÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ Êw~ÉKÉÒ ©ÉàÊSÉÅNÉ{ÉÉà ´É~ÉùÉ¶É oÉÉ«É Uà lÉàoÉÒ Ê´É~ÉùÒlÉ HÉà±É +ÉàG¶É{É »ÉmÉ©ÉÉÅ ¥É¾Ö»lÉùÒ«É ©ÉàÊSÉÅNÉ{ÉÉ yÉÉàùiÉà +ÉàeÇù ©ÉàÊSÉÅNÉ{ÉÉà +©É±É oÉÉ«É Uà.

A~É«ÉÉàNÉ & ÷ÄàÊeÅNÉ Êq´É»É qùÊ©É«ÉÉ{É Ê´ÉÊ´ÉyÉ »ÉmÉÉà{Éà HÉà±É +ÉàG¶É{»É ±ÉÉNÉÖ ~ÉÉeÒ ¶ÉHÉ«É Uà.
  • ¡ÉÉùÅ§É »É©É«Éà
  • »É©ÉÉÎ~lÉ »É©É«Éà
  • >{÷ÄÉeà
  • ~ÉÉà»÷ ¾Éà±÷
  • +É>~ÉÒ+Éà ʱÉÊ»÷ÅNÉ
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.