22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

January 21, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અતિશય~ÉÊùiÉÉ©É
ડિજિકન્ટેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈસીએસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ફાઈબરવેબ ઈન્ડિયા»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગ્રેન્યુઅલ્સ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ગુજરાત ઈન્વેસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
હેટસન એગ્રો~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
હેવેલ્સ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
એચડીએફસીએએમસી~ÉÊùiÉÉ©É
આઈસીઆઈસીઆઈપ્રુ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયામાર્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈઓબી¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
જય ભારત મારુત~ÉÊùiÉÉ©É
કામત હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
કેસી ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
એમએએચઈપીસી~ÉÊùiÉÉ©É
માણકએલ્યુ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,~ÉÊùiÉÉ©É,ùÉ&gt;÷ûÉ
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ન્યુજેન~ÉÊùiÉÉ©É
ઓશન એગ્રો¶ÉàùÉà{ÉÖÅ »´ÉäÎSUH ÊeʱÉÊ»÷ÅNÉ
પંચશીલ ઓર્ગે»ÉÉ©ÉÉ{«É
પોલિકેબ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
રાજરતન ગ્લોબલ~ÉÊùiÉÉ©É
રાણે મદ્રાસ~ÉÊùiÉÉ©É
રેપ્રો ઈન્ડિયા+àùà{W©Éà{÷ »HÒ©É
સાસ્કેન કોમ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
સિદ્ધ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્નોમેન~ÉÊùiÉÉ©É
સ્પેક્ટ્રમ ફૂડ્સ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
સુખજીત સ્ટાર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સિસ્કેમ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
તેજસનેટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઝી એન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É

January 22, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એગ્રો ટેક ફૂડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
અલ્કેમિસ્ટ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
એલેમ્બિક ફાર્મા~ÉÊùiÉÉ©É
આશીર્વાદ કેપ~ÉÊùiÉÉ©É
એશિયન પેઈન્ટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એયુબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
એક્સિસ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
એક્સિસકેડ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
સીયેટ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ક્રેડિટએક્સેસ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈમકો એલિકોન~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ગેટવે ડિસ્ટ્રી~ÉÊùiÉÉ©É
જીનસ પાવર~ÉÊùiÉÉ©É
જીકેબી ઓપ્થેલ્મિક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
હિન્દુસ્તાન મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
આઈઆઈએફએલડબ્લ્યુએએમ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈન્ડિયાગ્રીડ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈટીઆઈ»ÉÉ©ÉÉ{«É
કે.પી.આર મિલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
એલ એન્ડ ટી~ÉÊùiÉÉ©É
મોતીલાલ ઓસવાલ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ઓઝોનવર્લ્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રો ફિન કેપિટલ~ÉÊùiÉÉ©É
આર.એસ. સોફ્ટવેર~ÉÊùiÉÉ©É
રાણે એન્જિન~ÉÊùiÉÉ©É
રેમન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
આરબીએલબેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
એસબીઆઈલાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É
શારદાકોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
એસકેસીઆઈએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એસએમએલટી»ÉÉ©ÉÉ{«É
સુપ્રીમ પેટ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
સ્વસ્તી વિનાયક આર્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્વસ્તી વિનાયક સિન્થે~ÉÊùiÉÉ©É
સિનજીન~ÉÊùiÉÉ©É
ટાટા કોમ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ટ્રાઈટોન કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
 ~ÉÊùiÉÉ©É
વિક્ટરી પેપર~ÉÊùiÉÉ©É
વીએસટી ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É

January 23, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અલસ્ટોન~ÉÊùiÉÉ©É
અપાર ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓટોમોબાઈલ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઓટોમોટિવ સ્ટેમ્પ~ÉÊùiÉÉ©É
બાયોકોન~ÉÊùiÉÉ©É
કેનેરા બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
સીએચડીકેમ~ÉÊùiÉÉ©É
ચોલામંડલમઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
કોરોએન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
સીટીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ડી બી કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ડીસીએએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈઆઈએચ એસોસએટેડ~ÉÊùiÉÉ©É
જીએચસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É,¶ÉàùÉà{ÉÒ ~ÉÖ{É&amp; LÉùÒqÒ
જીએમએમ ફોડલર~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ગોલકુંડા ડાયમંડ~ÉÊùiÉÉ©É
ગુજરાત ઈનજેક્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ગુજરાત ઈન્ટ્રક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એચડીએફસીલાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É
એચટી મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
આઈબીવેન્ચર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડો ક્રેડિટ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈન્ડો થાઈ સિક્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડોકો રેમેડીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
જેકે એગ્રી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
જેએમ ફાઈનાન્સિયલ~ÉÊùiÉÉ©É
કાર્તિક ઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É
કરુતુરી ગ્લોબ~ÉÊùiÉÉ©É, +à.Y.+à©É.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કેલટેક એનર્જી~ÉÊùiÉÉ©É
કિર્લોસ્કર ન્યૂ~ÉÊùiÉÉ©É
કોકુયો કેમલિન~ÉÊùiÉÉ©É
લિંક્સ મશીનરી~ÉÊùiÉÉ©É
મેલસ્ટાર ઈન્ફો»ÉÉ©ÉÉ{«É
નેલ્કો~ÉÊùiÉÉ©É
નિયોજીન~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયેન્ટલ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
પાયોનિયર ડિસ્ટીલરી~ÉÊùiÉÉ©É
પીએનબીહાઉસિંગ~ÉÊùiÉÉ©É
પીવીઆર~ÉÊùiÉÉ©É
રેડિકો ખૈતાન~ÉÊùiÉÉ©É
રાણે બ્રેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
આરએનએએમ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સેવનહીલઈન્ડ»ÉÉ©ÉÉ{«É
શ્રીનિવાસ~ÉÊùiÉÉ©É
એસ.આઈ. કેપિટલ~ÉÊùiÉÉ©É
એસપીએએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સાઉથ ઈન્ડિયા પેપ~ÉÊùiÉÉ©É
સુપર સેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીડીએસએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
તિલકનગર ઈન્ડસ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
ટીટીએલઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
વીઆર વૂડઆર્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
વેસ્ટલાઈફ~ÉÊùiÉÉ©É
ઝી મીડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
ઝેનસર ટેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe

January 24, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આવાસ~ÉÊùiÉÉ©É
એબીએમ નોલેજવેર~ÉÊùiÉÉ©É
એગ્રીટેક~ÉÊùiÉÉ©É
ઓલસેક ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
એએમજેલેન્જ~ÉÊùiÉÉ©É
એરો ગ્રેનાઈટ~ÉÊùiÉÉ©É
અતુલ~ÉÊùiÉÉ©É
બીઓબી~ÉÊùiÉÉ©É
બિરલા પ્રીસિઝન¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સીજી-વાક~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઈન્ફોટ્રેક સિસ્કોમ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈઆઈએચ~ÉÊùiÉÉ©É
એલ્ડેકો હાઉસ~ÉÊùiÉÉ©É
એમ્કે ગ્લોબ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
એસ્કોર્ટ્સ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
ઓન્દે ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
હાર્મની કેપ~ÉÊùiÉÉ©É
હઝૂર મલ્ટી~ÉÊùiÉÉ©É
હિન્દસિક્યુ¶ÉàùÉà{ÉÖÅ »´ÉäÎSUH ÊeʱÉÊ»÷ÅNÉ
ઈન્ડિયન બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ટરવર્લ્ડ ડિજિ»ÉÉ©ÉÉ{«É
આઈઓએનઈએક્સ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈ પાવર સોલ્યુશન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
જેએસડબ્લ્યૂ સ્ટીલ~ÉÊùiÉÉ©É,¡Éà£ùà{»É ¶Éà»ÉÇ ~Éù ÊeÊ´ÉeÅe
કિર્લોસ્કર ફેરો~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
લી એન્ડ ની સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
મફતલાલ ફાઈ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મંગલમ ડ્રગ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓનવર્ડ ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયેન્ટલ હોટેલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઓરિયેન્ટલ વિનીયર~ÉÊùiÉÉ©É
પદ્મનાભઈન્ડ»ÉÉ©ÉÉ{«É
પરમેશ્વરીસિલ્ક~ÉÊùiÉÉ©É
પીપલ્સ ઈન્વે~ÉÊùiÉÉ©É
પ્રેમ સોમાણી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
પ્રેસ્ટિજ એસ્ટેટ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
રાહુલ મર્ચ~ÉÊùiÉÉ©É
સપ્તઋષિ એગ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
એસબીએફએલ~ÉÊùiÉÉ©É
સર ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સેષાચલ ટેk~ÉÊùiÉÉ©É
એસજે કોર્પ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સોનાટા સોફ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
સ્પેમ્પેડ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સુનીલ એગ્રો~ÉÊùiÉÉ©É
સુપ્રીમ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
ટેકઈન્ડ~ÉÊùiÉÉ©É
ટોક્યો ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ટોક્યો પ્લાસ્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઉદયપુર સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
વેંડ્ટ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe


 
lÉÉùÒLÉÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
01/21/2020આઈએમસી ફાઈનાન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
01/21/2020યુનાઈટેડ ડ્રિલ~ÉÊùiÉÉ©É
01/21/2020યુનાઈટેડ ડ્રિલÊeÊ´ÉeÅe

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.