22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
બીએસઈ વિષેરોકાણકારોનો મંચ બજારની ગતિવિધિ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ કંપની વિશેષ મહત્ત્વની જાહેરાત
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

June 17, 2024
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એજીએસટ્રા¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ
ગુડલક¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ
જોઈન્દ્રે કેપ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
લોર્ડ્સ ક્લોરો´ÉÉàù{÷Ã»É >¶«ÉÖ,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ
એનડીએલ»÷ÉàH Ê»~±É÷

June 18, 2024
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ડીજેએમએલ +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe,¥ÉÉà{É»É
ફ્યુચરિસ્ટિકસોલ્યુ +à.Y.+à©É.,ÊeÊ´ÉeÅe
આઈજીસી»ÉÉ©ÉÉ{«É
જેઆઈટીએફઈન્ફ્રા»ÉÉ©ÉÉ{«É
કીર્તિ ઈન્ડસ +à~±ÉÉà«ÉÒ »÷ÉàH +Éà~¶É{É ~±ÉÉ{É,´ÉÉàù{÷Ã»É >¶«ÉÖ
ક્રિપ્ટોન ઈન્ડસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
 +ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
પીએનબીહાઉસિંગ»ÉÉ©ÉÉ{«É
પોલિમેક~ÉÊùiÉÉ©É
શશાંક»ÉÉ©ÉÉ{«É
શ્રેષ્ઠ»ÉÉ©ÉÉ{«É
વિવંતા»ÉÉ©ÉÉ{«É
વીજેટીએફએડ્યુસર્વિસીસ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É

June 19, 2024
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
બિમેટલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સિસ્ટ્રો ટેલિ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ PÉ÷ÉeÉà,»ÉÉ©ÉÉ{«É
લોર્ડ્સ ઈશ્વર»ÉÉ©ÉÉ{«É
મારસન્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
સેફાયર»÷ÉàH Ê»~±É÷
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એસઈપીસીùÉ>÷ûÉ
એલઆઈએલએવ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એસબીઆઈ»ÉÉ©ÉÉ{«É

June 20, 2024
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આર્ટેક+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,»÷ÉàH Ê»~±É÷,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,¥ÉÉà{É»É
બીએએમપીએસએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
બીજીજેએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
બ્લુક્લાઉડ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É
કેપપાઈપ્સ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu
ડેકો-માઈકા»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
આઈટીકોન્સ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu,´ÉÉàù{÷Ã»É >¶«ÉÖ
કિદુજા ઈન્ડિયા¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ
કેસોલ્વ્સ +à~±ÉÉà«ÉÒ »÷ÉàH +Éà~¶É{É ~±ÉÉ{É,ÊeÊ´ÉeÅe
પાર્શ્વનાથ ડેવ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સ્કાયગોલ્ડ+ÊyÉHÞlÉ ©ÉÚeÒ©ÉÉÅ ´ÉÞÊu, +à~±ÉÉà«ÉÒ »÷ÉàH +Éà~¶É{É ~±ÉÉ{É,¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É >¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É


 
lÉÉùÒLÉÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
06/17/2024એવરટેક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É

 
સ્પષ્ટતાઃ ગુજરાતી ભાષામાં કરવામાં આવેલો આ અનુવાદ માત્ર ગુજરાતી સમાજને અનુકૂળતા પૂરી પાડવાના ઉદ્દેશથી જ કરવામાં આવ્યો છે. અમે મૂળ અગ્રેજી માહિતીના આધારે યોગ્ય અનુવાદ કરવા માટે સંભવિત શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કર્યા છે, તેમ છતાં કદાચ આ અનુવાદમાં ક્યાંક તફાવત રહી શકે છે. આ માહિતીનું મૂળ લખાણ-સાહિત્ય અંગ્રેજી વેબસાઈટ www.bseindia.com પર ઉપલબ્ધ છે. આ ગુજરાતી સાઈટ એક વધારાની સુવિધાના ભાગરૂપ છે, જેથી તેનો ઉપયોગ કરનારે ઉપરોક્ત ખુલાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમ જ દરેક જોખમો અને જવાબદારીઓ સ્વીકારીને ચાલવાનું રહેશે.