22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

July 08, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
ઓટોમોટિવ સ્ટેમ્પ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
જેપીટી સિક્યોરિટીઝ~ÉÊùiÉÉ©É
કેએલજી કેપ સર્વ~ÉÊùiÉÉ©É
કોકુયો કેમલિન~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
લેન્ડમાર્ક લીઝર»ÉÉ©ÉÉ{«É
નાગાર્જુન એગ્રી ટેક»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
રુદ્ર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
સલોરા ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É
સાઉથ ઈન્ડિયન બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
સ્વેલેક્ટએનર્જી~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
વીઓએલ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ,»ÉÉ©ÉÉ{«É
યશરાજ કંટે»ÉÉ©ÉÉ{«É

July 09, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
અમીત સિક્યોરિટીઝ»ÉÉ©ÉÉ{«É
અરવિંદફેશન્સ~ÉÊùiÉÉ©É
ઑસ્ટિન એન્જિ~ÉÊùiÉÉ©É
બ્રેડી એન્ડ મોરિસ~ÉÊùiÉÉ©É,¶ÉàùÉà{ÉÖÅ »´ÉäÎSUH ÊeʱÉÊ»÷ÅNÉ,»ÉÉ©ÉÉ{«É
હરિયાણા શિપ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડક્ટો સ્ટીલ~ÉÊùiÉÉ©É
કાબરા ડ્રગ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É
કાબરા એક્સટ્રુ~ÉÊùiÉÉ©É
પંજાબ નેશનલ બેન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
રેન્ડર કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એસબીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
એસકેઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીસીએસ~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ટ્રી હાઉસ એજ્યુ~ÉÊùiÉÉ©É
ટીટીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
વાસ ઈન્ફ્રા»ÉÉ©ÉÉ{«É
વી.આઈ.પી. ઈન્ડસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
ડબ્લ્યૂ.એચ.બ્રેડી~ÉÊùiÉÉ©É

July 10, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
એપિસ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É,¡Éà£ùà{»É ¶Éà»ÉÇ ~Éù ÊeÊ´ÉeÅe
આશાપુરા માઈન~ÉÊùiÉÉ©É
બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર»ÉÉ©ÉÉ{«É
બિરલા કેપિટલ~ÉÊùiÉÉ©É
કેનેરા બેન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
ક્રેસ્ટકેમ~ÉÊùiÉÉ©É
યૂરો લીડર~ÉÊùiÉÉ©É
એવરેસ્ટ કેન્ટો~ÉÊùiÉÉ©É
એફકન્ઝ્યુમર~ÉÊùiÉÉ©É
જીએનએફસી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
ઈનલેન્ડ પ્રિન્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
આઈઆરસીટીસી~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
જય શ્રી ટી~ÉÊùiÉÉ©É
કર્ણાટક બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
લક્ષ્મી વિલાસ બેન્ક~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
મહાનઈમ્પેક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É , +à.Y.+à©É.
પલ્સર ઈન્ટર~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É
રત્નભૂમિ~ÉÊùiÉÉ©É
આરસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
સંગલ પેપર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
એસડીએલ~ÉÊùiÉÉ©É,»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe
શ્રી ઓમ ટ્રેડર્સ~ÉÊùiÉÉ©É
શ્રીરામ ઈપીસી¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ
સવિતા ઓઈલ ટેક~ÉÊùiÉÉ©É,ÊeÊ´ÉeÅe
સેઈલ~ÉÊùiÉÉ©É
ઉજાસ~ÉÊùiÉÉ©É
યુનાઈટેડ ટેક્સટાઈલ્સ~ÉÊùiÉÉ©É
યશકેમેક્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É

July 11, 2020
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કોસ્ટલ કોર્પ~ÉÊùiÉÉ©É
ડીમાર્ટ~ÉÊùiÉÉ©É
ઈન્ડિયન ટોનર~ÉÊùiÉÉ©É
જાસ્ચ ઈન્ડસ~ÉÊùiÉÉ©É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
કેલટોન ટેક~ÉÊùiÉÉ©É
મેક્સહાઈટ્સઈન્ફ્રા»ÉÉ©ÉÉ{«É
શાહલોન~ÉÊùiÉÉ©É


 
lÉÉùÒLÉÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò¾àlÉÖ
07/08/2020એમએએલ~ÉÊùiÉÉ©É
07/08/2020નાગાર્જુન એગ્રી ટેક +à.Y.+à©É.
07/08/2020યશરાજ કંટે +à.Y.+à©É.
07/09/2020એમઈપી~ÉÊùiÉÉ©É
07/09/2020ટીટીઆઈએલ~ÉÊùiÉÉ©É
07/09/2020વાસ ઈન્ફ્રા +à.Y.+à©É.
07/10/2020આરસીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
07/10/2020ઉજાસ~ÉÊùiÉÉ©É
07/10/2020એપિસ ઈન્ડિયા~ÉÊùiÉÉ©É
07/10/2020એસડીએલ +à.Y.+à©É.
07/10/2020એસડીએલ~ÉÊùiÉÉ©É
07/10/2020જય શ્રી ટી»ÉÉ©ÉÉ{«É

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.