22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà
Xà lÉ©Éà lÉ©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉ{Éà http://gujarati.bseindia.com +ÅNÉà WiÉÉ´É´ÉÉ ©ÉÉNÉlÉÉ ¾Éà lÉÉà {ÉÒSÉà WiÉÉ´Éà±ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ §ÉùÒ{Éà ©ÉÉàH±ÉÉ´ÉÉà. »É¥ÉÊ©É÷ ¶É¥q ~Éù ÎG±ÉH HùÉà +{Éà lÉ©ÉÉùÉà »ÉÅqà¶É lÉà©É{Éà ©ÉÉàH±ÉÒ +É~É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
 

lÉ©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉ{ÉÉà >-©Éà>±É +àeÄà»É
(+àHoÉÒ ´ÉyÉÖ ©Éà>±É ©ÉÉàH±É´ÉÉ ¥Éà +àeÄà»É ´ÉSSÉà ";" q¶ÉÉÇ´ÉÉà)
lÉ©ÉÉùÖÅ {ÉÉ©É
lÉ©ÉÉùÉ Ê©ÉmÉ ©ÉÉ÷à{ÉÉà »ÉÅqà¶É +¾Ó ±ÉLÉÉà
 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.