22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
16/07/2018 4:00:00 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
532054કેડીડીએલ2,50,69325,1089.98473.000.42 %
520057જેટીઈકેટીઈન્ડિયા1,31,11,52013,17,6879.9598.152.56 %
520086સિકલ લોજિસ્ટિક્સ2,76,44228,0789.85167.25-3.93 %
502090સાગર સિમેન્ટ52,5115,4369.66810.601.59 %
522074એલ્જી ઈક્વિપમેન્ટ્સ2,19,63124,4268.99284.30-0.12 %
524598અક્ષરકેમ42,3504,7398.94503.20-4.75 %
519600સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ1,01,04911,6348.69270.40-3.76 %
532702ગુજરાત સ્ટેટ પેટ્રો12,62,0051,65,4297.63181.500.22 %
524816નાટકો ફાર્મા2,07,83229,4327.06790.10-0.89 %
541301ઓરિયન્ટઈલે3,55,22752,5416.76116.05-4.84 %
512296ભાગ્યનગર ઈન્ડિયા4,19,53865,1356.4441.00-15.11 %
540115એલટીટીએસ67,24510,5626.371,323.102.75 %
505700એલિકોન એન્જિ3,73,30359,4156.2856.30-1.31 %
540425શંકર73,10411,9206.131,496.70-1.76 %
506395કોરોમંડલ ઈન્ટર1,61,24126,7536.03398.850.21 %
517447આર.એસ. સોફ્ટવેર2,24,81342,0185.3551.3511.39 %
531344કન્ટેઈનર કોર્પ2,61,54849,2905.31620.85-2.88 %
532947આઈઆરબી ઈન્ફ્રા11,76,0262,40,6654.89190.75-6.56 %
532689પીવીઆર2,64,29856,0004.721,152.75-5.06 %
500188હિન્દુસ્તાન ઝિંક13,87,1163,04,0544.56268.80-1.90 %
508941પેનાસોનિક કાર્બન25,7855,9834.31504.356.54 %
532548સેન્ચુરી પ્લાય55,22013,9803.95233.151.39 %
533400એફકન્ઝ્યુમર31,60,3688,17,5923.8742.80-6.45 %
531162ઈમામી7,56,4411,96,0223.86525.10-0.79 %
541545TALWGYM1,73,32347,7283.63138.05-8.36 %
534809પીસી જ્વેલર72,08,70819,93,0403.6288.90-25.89 %
532772ડીસીબી બેન્ક4,70,6761,35,6823.47161.60-9.95 %
540064એફરિટેલ44,65813,8953.21532.70-4.86 %
500124ડૉ. રેડ્ડી`ઝ લેબ3,23,7591,07,3573.022,089.15-9.85 %
540565ઈન્ડિયાગ્રીડ1,27,57543,6592.9296.750.00 %
535467આશાપુરા ઈન્ટિમેટ્સ2,14,22974,9142.86445.80-0.25 %
500820એશિયન પેઈન્ટ્સ2,71,04896,9142.801,358.60-0.72 %
500257લુપિન6,60,5142,44,5162.70818.45-5.40 %
500168ગુડયર ઈન્ડિયા11,8824,4712.661,101.90-3.31 %
500770ટાટા કેમિકલ્સ2,46,48093,8822.63668.90-2.21 %
500209ઈન્ફોસિસ9,59,4314,00,4002.401,333.051.83 %
500477અશોક લેલેન્ડ31,09,88213,22,7152.35125.75-5.34 %
533151ડી બી કોર્પ65,83128,7642.29275.85-2.80 %
541540સોલાર1,95,17985,6372.28166.608.25 %
500126મર્ક5,8982,7002.182,303.504.75 %
505710ગ્રોવેર એન્ડ વેઈલ2,30,8581,07,2272.1542.30-4.62 %
500294એનસીસી19,62,6489,18,9632.1479.85-9.93 %
532922એડલવિસ ફાઈ2,24,7751,05,3162.13284.30-4.79 %
541153બંધનબેન્ક2,23,4661,05,4092.12557.75-1.84 %
539207મનપસંદ5,31,0992,57,2412.06125.15-3.51 %
533155જ્યુબિલન્ટ1,82,48589,9522.031,420.550.74 %
532538અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ28,90714,4372.003,866.35-2.39 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.