22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
26/04/2018 2:16:55 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
517258પ્રીસિઝન ઈલેક્ટ્રો4,02,157564713.0431.704.97 %
502168એનસીએલ ઈન્ડસ4,70,3262,329201.94244.653.51 %
500463એજીસીનેટ1,00,963585172.59126.709.98 %
508486હોકિન્સ કૂક2,22,9471,411158.013,371.2020.00 %
540153એન્ડ્યુરન્સ1,07,9201,83558.811,271.00-1.29 %
531687કરુતુરી ગ્લોબ2,30,60,8245,59,86641.192.024.66 %
526544સ્કેનપોઈન્ટ જિયોમેટિક્સ14,14,71135,92239.3823.000.44 %
500335બિરલા કોર્પ2,79,1418,27933.72727.00-0.97 %
531879પાયોનિયર ડિસ્ટીલરી2,18,7549,24423.66264.0020.00 %
532633ઓલસેક ટેક38,7411,80321.49379.353.51 %
532440એમપીએસ56,4472,65621.25673.0015.36 %
533303બીએફ ઈન્વેસ્ટ3,36,67824,54813.72336.7512.42 %
531335ઝાયડસ વેલનેસ15,2571,38311.031,285.000.00 %
532827પેજ ઈન્ડસ15,1541,48910.1823,995.70-0.14 %
532301ટાટા કોફી6,63,05472,4709.15132.00-0.19 %
533138એસ્ટેક 33,5384,1538.08670.004.12 %
532659આઈડીએફસી17,09,2802,14,5937.9755.555.81 %
534809પીસી જ્વેલર43,77,8236,42,1566.82239.50-1.94 %
532508જેએસએલ5,87,22388,1206.6697.65-4.78 %
531162ઈમામી41,4036,6736.201,128.050.63 %
526235મર્કેટર 16,53,1762,90,2915.6929.60-3.58 %
532522પેટ્રોનેટ એલએનજી4,63,95782,7505.61224.45-2.20 %
540611એયુબેન્ક55,67210,8645.12732.954.56 %
533326ટેક્સમેકો રેઈલ એન્ડ એન્જિ7,35,8211,48,9184.9485.450.41 %
533248ગુજરાત પીપાવાવ1,56,73232,3274.85150.106.72 %
532323શિવા સિમેન્ટ્સ13,48,2462,78,3484.8429.908.73 %
523367ડીસીએમ શ્રીરામ 1,52,61232,0564.76316.80-14.12 %
530999બાલાજી એમાઈન્સ16,1473,4824.64714.053.64 %
533107આરડીઈએલ44,63,1109,90,8384.5019.55-14.07 %
507685વિપ્રો4,58,3721,42,7983.21278.45-3.05 %
532189ઈન્ડિયા ટુરીઝમ44,46214,0343.17493.005.44 %
532630ગોકલદાસ એક્સપો1,27,55740,7133.13104.703.61 %
532832ઈન્ડિયાબુલ્સ રિયલ34,96,62511,85,3532.95204.50-0.20 %
500188હિન્દુસ્તાન ઝિંક7,17,5782,49,1232.88320.35-1.20 %
540425શંકર60,18921,5882.791,975.952.05 %
535467આશાપુરા ઈન્ટિમેટ્સ43,57515,7212.77516.003.30 %
506618પંજાબ કેમ29,15810,8262.69538.002.10 %
532210સિટી યુનિયન બેન્ક4,20,1951,66,1422.53181.25-1.81 %
532430બીએફ યુટિલિટીઝ3,09,0011,22,7182.52422.455.96 %
532541એનઆઈઆઈટી ટેક3,40,8901,37,5252.481,123.103.90 %
532922એડલવિસ ફાઈ2,53,2631,03,1992.45283.354.52 %
539126એમઈપી1,32,28356,4312.3479.85-1.42 %
522113ટીમકેન ઈન્ડિયા19,9778,6492.31693.00-0.58 %
500185હિન્દુસ્તાન કંસ્ટ્રક્શન13,72,2025,95,7852.3022.80-4.40 %
532799હબટાઉન2,56,2671,13,1782.2664.50-5.70 %
532648યસ બેન્ક26,38,28612,45,9252.12345.706.30 %
524412આરે ડ્રગ્સ1,67,77481,3462.0659.701.10 %
533160ડી બી રિયલ્ટી9,84,0384,88,9102.0168.701.25 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.