22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÉ©ÉHÉW©ÉÉÅ AUɳÉà
22/10/2018 2:54:08 PM
§ÉÉ´É
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeHÅ~É{ÉÒ+ÉWà
(HÖ±É ¶Éà»ÉÇ)
¥Éà »É~lÉɾ{ÉÖÅ »ÉùàùÉ¶É AUɳÉà
(Hà÷±ÉÉ NÉiÉÒ ´ÉÞÊu)
+ÅÊlÉ©É£àù£Éù
519588ડીએફએમ ફૂડ્સ26,92628993.171,100.001.85 %
540719એસબીઆઈલાઈફ9,79,81445,42621.57559.65-0.27 %
541983INNOVATIVE6,87,00033,00020.8276.759.96 %
533179પર્સિસટન્ટ1,60,8217,90220.35570.00-13.85 %
532783એલટી ફૂડ્સ15,86,05698,84316.0542.10-0.12 %
531344કન્ટેઈનર કોર્પ2,66,17221,93912.13577.20-2.71 %
533047ઈન્ડિયન મેટલ1,23,32713,1389.39270.00-0.24 %
533573એલેમ્બિક ફાર્મા52,4386,1798.49580.85-4.48 %
505537ઝી એન્ટર9,27,6121,13,1258.20444.65-2.32 %
533228ભારતફાઈ3,33,69543,9577.59911.00-5.59 %
530803ભગેરિયાઈન્ડ68,28510,9186.25312.000.34 %
540065આરબીએલબેન્ક5,63,0091,09,5405.14470.80-6.77 %
539807ઈન્ફિબીન70,00,45314,32,9024.8938.20-27.79 %
500459પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ3,3047204.599,109.30-0.05 %
500188હિન્દુસ્તાન ઝિંક3,20,19075,0554.27282.60-1.14 %
539268સિનજીન33,0168,4013.93592.001.10 %
500165કંસાઈ નેરોલેક89,63023,8893.75392.00-5.83 %
540716આઈસીઆઈસીઆઈજીઆઈ29,0917,7703.74804.20-0.49 %
530019જ્યૂબિલન્ટ લાઈફ77,65423,5613.30649.65-3.42 %
500093સીજીપાવર12,16,4064,14,9872.9337.10-1.46 %
541988AAVAS2,11,58173,1522.89675.10-8.50 %
532215એક્સિસ બેન્ક14,94,6765,19,6212.88560.80-0.25 %
532323શિવા સિમેન્ટ્સ5,74,4062,21,1182.6018.503.93 %
532839ડિશ ટીવી ઈન્ડિયા6,18,3282,38,3262.5943.20-7.69 %
524370બોદાલ કેમિકલ્સ1,10,93543,1982.57111.20-7.18 %
532187ઈન્ડસઈન્ડ બેન્ક3,14,9521,37,6242.291,466.10-7.00 %
540173પીએનબીહાઉસિંગ80,38235,9192.24708.850.32 %
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.