22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
~ÉÊùiÉÉ©É
BSE
HÉàe/{ÉÉ©É (+ÅOÉàY©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà) :  

»HÒ~É HÉàeHÅ~É{ÉÒ+yÉÇ´ÉÉʺÉÇH/ÊmÉ©ÉÉ»ÉÒH+ÉàeÒ÷àe / +{É+ÉàeÒ÷àelÉÉùÒLÉ
539871થાયરોકેરSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 06:32:26 PM
524628પારકર એગ્રોSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 06:29:45 PM
532430બીએફ યુટિલિટીઝSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 04:51:00 PM
530215કિંગ્સ ઈન્ફ્રાSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 04:18:49 PM
539006પીટીસીઈન્ડSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 04:15:32 PM
532716ગિલાન્ડર્સ અર્બુSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:53:55 PM
500298નેશનલ પેરોક્સSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:50:47 PM
533638ફ્લેક્સીટફ ઈન્ટરSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:31:38 PM
535467આશાપુરા ઈન્ટિમેટ્સSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:27:19 PM
500464યુકલ ફ્યૂલSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:24:11 PM
538789બજ બજSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:20:28 PM
504392ક્રિષ્નાવેન્ચર્સSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:15:19 PM
532797ઓટોલાઈન ઈન્ડસSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 03:13:14 PM
514474ફેર ડિલSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 02:38:00 PM
503831ફોમેન્ટો રિસોર્ટ્સSQ2017-2018Unaudited11/12/2017 01:42:12 PM
Next
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.