22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
~ÉÊùiÉÉ©É
BSE
HÉàe/{ÉÉ©É (+ÅOÉàY©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà) :  

»HÒ~É HÉàeHÅ~É{ÉÒ+yÉÇ´ÉÉʺÉÇH/ÊmÉ©ÉÉ»ÉÒH+ÉàeÒ÷àe / +{É+ÉàeÒ÷àelÉÉùÒLÉ
524572ફાર્માએડ્સ ફાર્માJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 11:39:17 AM
590068ખૈતાન ઈન્ડિયાJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 11:20:39 AM
590066કેસીપીJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 11:16:10 AM
590031દ નોરા ઈન્ડિયાJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 11:12:13 AM
590030સધર્ન પેટ્રોJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 11:02:50 AM
590021ભારત રસાયણJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 10:59:24 AM
590013એક્સપ્રો ઈન્ડિયાJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 10:52:42 AM
590006અમૃતાંજન હેલ્થJQ2017-2018Unaudited23/09/2017 10:47:07 AM
526604લિપ્પી સિસ્ટમ્સJQ2017-2018Unaudited22/09/2017 03:22:14 PM
531771તોવા શોકીJQ2017-2018Unaudited01/08/2017 10:57:46 AM
500282મોડર્ન થ્રેડ્સDQ2016-2017Unaudited22/09/2017 03:04:58 PM
514272ભિલવારા સ્પિનJQ2017-2018Unaudited22/09/2017 02:35:23 PM
509550ગેમન ઈન્ડિયાMC2016-2017Audited22/09/2017 02:10:16 PM
509550ગેમન ઈન્ડિયાMQ2016-2017Audited22/09/2017 02:07:19 PM
509499સેંટ્રોન ઈન્ડસJQ2017-2018Unaudited22/09/2017 01:45:22 PM
Next
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.