22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
~ÉÊùiÉÉ©É
BSE
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò/{ÉÉ©É (+ÅOÉàY©ÉÉÅ ±ÉLÉÉà) :  

Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò HÉàeÊ»ÉG«ÉÖÊù÷Ò+yÉÇ´ÉÉʺÉÇH/ÊmÉ©ÉÉ»ÉÒH+ÉàeÒ÷àe / +{É+ÉàeÒ÷àelÉÉùÒLÉ
512517વિનાયક વાણિજ્યDQ2017-2018Unaudited16/03/2018 03:54:18 PM
521009નિવાસ સ્પિનિંગDQ2017-2018Unaudited16/03/2018 02:18:18 PM
514260સુરભી ઈન્ડસJQ2017-2018Unaudited16/03/2018 12:43:29 PM
513509કલ્યાણી ફોર્જDQ2017-2018Unaudited16/03/2018 11:19:51 AM
540134આઈઆઈએસએલJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 06:27:15 PM
532883ઝાયલોગ સિસ્ટમ્સJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 05:55:36 PM
532177ઝિગ્મા સોફ્ટવેરJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 05:45:29 PM
511012યામિની ઈન્વેસ્ટJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 05:45:13 PM
530665ઝેનિથ હેલ્થJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 05:45:11 PM
511642વાઈસેક ગ્લોબલJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 05:37:13 PM
512215વોરા કંસ્ટ્રક્શન્સJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 05:18:40 PM
532660વિવિમેડ લેબ્સJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 04:56:55 PM
517407તોયામા ઈલેક્ટ્રિકJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 04:55:16 PM
519140વેજીપ્રો ફૂડ્સJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 04:51:46 PM
540526આઈઆરબીઈન્વઆઈટીJQ2017-2018Unaudited15/03/2018 04:40:55 PM
Next
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.