22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વેદાંતા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500295 lÉÉùÒLÉ: 13/03/2018 11:31:53 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વેદાંતા - શેરદીઠ રૂ.21.20 પ્રથમ વચગાળાનું ડિવિડંડ

+¾à´ÉɱÉ
વેદાંતા લિ.ની 13 માર્ચ, 2018ના રોજ મળેલી બોર્ડ મીટિંગમાં નાણાકીય વર્ષ 2017-18 માટે રૂ.1ની કિંમતના ઈક્વિટી શેર્સ પર શેરદીઠ રૂ.21.20 (2120 ટકા) પ્રથમ વચગાળાનું ડિવિડંડ અને રૂ.10ની કિંમતના રિડીમેબલ પ્રેફરેન્સ શેર્સ પર વાર્ષિક 7.5 ટકાનું ડિવિડંડ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમ જ આ ડિવિડંડની ચુકવણી માટે 21 માર્ચ, 2018 રેકોર્ડ ડેટ નક્કી કરવામાં આવી હતી અને એડિશનલ નોન-એક્ઝિક્યુટીવ ઈન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર તરીકે યુ. કે. સિન્હાની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.