22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 16/08/2017 7:15:09 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ અને પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ વચ્ચે સમજૂતી કરાર થયો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા.16 ઓગસ્ટ, 2017ઃ એશિયાના પ્રથમ અને હવે વિશ્વના સૌથી ઝડપી એક્સચેન્જ બીએસઈએ દેશમાં પ્રવર્તતી બેરોજગારી અને કંઝ્યુમર સેન્ટિમેન્ટ્સ અંગેની માહિતીના આદાનપ્રદાન માટે પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે સમજૂતી કરાર (એમઓયુ ) કર્યો છે.

આ માહિતી પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી દ્વારા તેની વેબસાઈટ અને મેઈલર્સ કે અહેવાલો દ્વારા તેના મેમ્બર્સમાં વહેંચવામાં આવશે. એવી અપેક્ષા છે કે ભવિષ્યમાં બીએસઈ અને પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી કેટલાંક નવાં ક્ષેત્રોમાં સંશોધન કરી નવાં સીમાચિહ્નો અંકિત કરશે.

આ પ્રસંગે બીએસઈના એમડી અને સીઈઓ શ્રી આશિષકુમાર ચૌહાણે કહ્યું કે બીએસઈ અને પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી વચ્ચેનો આ સમજૂતી કરાર વિદ્યાર્થીઓ, પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીની ફેકલ્ટી અને બીએસઈ ટ્રેનિંગ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ (બીટીઆઈ)ને સંશોધન ક્ષેત્રે અસરકારકપણે સહકાર સાધવા સમર્થ બનાવશે. આનો લાભ માત્ર વિદ્યાર્થીઓ અને સંશોધકોને જ નહિ પણ આખા દેશને થશે.

પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીના પ્રમુખ ગોપાલ જીવરાજકાએ કહ્યું કે પીએચડી ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને બીએસઈ વચ્ચેનો આ સમજૂતી કરાર બંને સંસ્થાઓના મેમ્બર્સને વધુ એનાલિટિક્સ અને સોશિયો-ઈકોનોમિક ઈન્ડિકેટર્સ દ્વારા સારી સર્વિસ પૂરી પાડશે.»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.