22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 01/08/2017 8:05:40 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈને ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટીઝ ટ્રેડિંગના ફેસિલિટેટર તરીકે સેબી પાસેથી નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ મળ્યું

+¾à´ÉɱÉ
1 ઓગસ્ટ, 2017: એશિયાના પ્રથમ અને હવે વિશ્વના સૌથી ઝડપી એક્સચેન્જ બીએસઈને સેબી પાસેથી એક્સચેન્જના મિકેનીઝમ મારફત ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટીઝ અને ટી-બિલ્સના બિનસ્પર્ધાત્મક લિલામમાં “ફેસિલિટેટર” (સુવિધા પૂરી પાડનાર) તરીકેની કામગીરી કરવા “નો ઓબ્જેક્શન” સર્ટિફિકેટ મળ્યું છે.

નાણાપ્રધાન અરુણ જેટલીએ 29 ફેબ્રુઆરી, 2016ના રોજ આપેલા બજેટ વક્તવ્યમાં સ્ટોક એક્સચેન્જીસ મારફત ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટીઝમાં રિટેલ રોકાણકારોની સામેલગીરી વધારવાની જાહેરાત કરી હતી.

ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટીઝમાં નોન-કોમ્પિટિટિવ બિડિંગ (એનસીબી) સ્કીમ આરબીઆઈ દ્વારા જાન્યુઆરી, 2002માં દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં વ્યક્તિઓ, એચયુએફ, રિજનલ રુરલ બેન્ક્સ, કો-ઓપરેટિવ બેન્ક્સ, ખાનગી પેઢીઓ, કંપનીઓ, સંસ્થાઓ, પ્રોવિડન્ટ ફંડ્સ અને ટ્રસ્ટ સામેલ થઈ શકે છે. આ સ્કીમમાં પાત્ર રોકાણકારો ચોક્કસ રકમની સિક્યુરિટીઝના લિલામમાં પ્રાઈસ કે યીલ્ડ દર્શાવ્યા વિના અરજી કરી શકે છે. જોકે એનસીબી પ્રતિ રિટેલ રોકાણકારો આકર્ષાયા નથી અને ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટીઝનો વ્યાપ હજીય નીચો રહ્યો છે.

ગવર્નમેન્ટ સિક્યુરિટીઝ અઇને ટી-બિલ્સના એનબીસી લિલામમાં રિટેલ રોકાણકારો અને વ્યક્તિઓ સહિતના માટે ફેસિલિટેટરની ભૂમિકા ભજવવા માટે બીએસઈને 6 જાન્યુઆરી, 2017ના રોજ આરબીઆઈ પાસેથી સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી પ્રાપ્ત થઈ હતી.´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.