22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 13/04/2018 7:37:52 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે કે એસએન્ડપી બીએસઈ ઈન્ડાયસીસમાં 23 એપ્રિલ, 2018 નીચે મુજબના ફેરફાર કરવામાં આવશે.

1. એસએન્ડપી બીએસઈ એસએમઈ આઈપીઓ ઈન્ડેક્સમાંથી આઈએફએલ એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ., જશડિલમાર્ક લિ., સાર્થક મેટલ્સ લિ., કેમક્રક્ષ એન્ટરપ્રાઝીસ લિ., મનોમય ટેક્સ ઈન્ડિયા એન્ટરપ્રાઈઝીસ લિ., મેક્ઝિમસ ઈન્ટરનેશનલ લિ., માનસ પ્રોપર્ટીઝ લિ., પ્રાઈમ કસ્ટમર સર્વિસીસ લિ., ઓસેનિક ફૂડ્સ લિ., ઓક્ટાવેર ટેકનોલોજીસ લિ., રેલસ્ટ્રક્ટ બિલ્ડકોન લિ., એસ્કોર્પ અસેટ મેનેજમેન્ટ લિ.ને બહાર કરવામાં આવશે.

2. એસએન્ડપી બીએસઈ આઈપીઓ ઈન્ડેક્સમાંથી એવેન્યુ સુપરમાર્ટ્સ લિ., સીએલ એજ્યુકેટ લિ., શંકર બિલ્ડિંગ પ્રોડક્ટ્સ લિ.ને બહાર કરવામાં આવશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ20180413-20


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.