22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 03/08/2017 8:03:51 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈએ નાણાકીય વર્ષ 2017-18ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાના નાણાકીય પરિણામ જાહેર કર્યા

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ તા. 3 ઓગસ્ટ, 2017: એશિયાના પ્રથમ અને હવે વિશ્વના સૌથી ઝડપી સ્ટોક એક્સચેન્જ બીએસઈએ 30 જૂન, 2017ના અંતે પૂરા થયેલા પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળાના અનઓડિટેડ નાણાકીય પરિણામ જાહેર કર્યા છે.

30 જૂન, 2017ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાની નાણાકીય વિશિષ્ટતાઓ:

- નાણાકીય વર્ષ 2017ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં ચોખ્ખો નફો રૂ.43.70 કરોડથી 1098 ટકા વધીને રૂ.523.70 કરોડ થયો છે.
- નાણાકીય વર્ષ 2017ના પ્રથમ ત્રિમાસિક ગાળામાં કુલ કામકાજ પરની શેર દીઠ કમાણી રૂ.8.01થી 1098 ટકા વધીને રૂ.95.94 થઈ છે.
- કુલ આવક રૂ.142.73 કરોડથી 11 ટકા વધીને 158.38 કરોડ થઈ છે.
- ઈબીઆઈટીએ રૂ.61.76 કરોડથી 16 ટકા વધીને રૂ.71.61 કરોડ થઈ છે.
- ચાલુ કામગીરીમાંથી ચોખ્ખો નફો રૂ.34.55 કરોડથી 44 ટકા વધીને રૂ.49.73 કરોડ થયો છે.
- ચાલુ કામગીરી પરની શેર દીઠ કમાણી (બિન-વાર્ષિક) રૂ.6.33થી 44 ટકા વધીને રૂ.9.11 થઈ છે.

30 જૂન, 2017ના અંતે પૂરા થયેલા ત્રિમાસિક ગાળાના વેપારની વિશિષ્ટતાઓ:

- ઈક્વિટી કેશ સેગમેન્ટ સરેરાશ દૈનિક ટર્નઓવર રૂ.2732 કરોડથી 51 ટકા વધીને રૂ.4133 કરોડ થયું છે.
- કરન્સી ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટ સરેરાશ દૈનિક ટર્નઓવર રૂ.15,757 કરોડથી 15 ટકા વધીને રૂ.18,147 કરોડ થયું છે.
- ગિફ્ટ સિટી, ગાંધીનગર ખાતે બીએસઈની સંપૂર્ણ માલિકીની સબસિડિયરી કંપની ઈન્ડિયા ઈન્ટરનેશનલ એક્સચેન્જ (આઈએફએસસી) લિ.નું જુલાઈ 2017 માટે સરેરાશ દૈનિક ટર્નઓવર 5.7 કરોડ યૂએસ ડોલર થયું છે, જે 96 ટકાની માસિક વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સેગમેન્ટમાં ઓર્ડરની સરેરાશ માસિક સંખ્યા 3.6 લાખથી 155 ટકા વધીને 9.2 લાખ થઈ છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.