22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 02/04/2018 7:11:43 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É એશિયા ઈન્ડેક્સે એસએન્ડપી બીએસઈ આર્બિટ્રેજ રેટ ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઈ, 2 એપ્રિલ, 2018

એસએન્ડપી ડાઉ જોન્સ ઈન્ડાયસીસ અને બીએસઈ લિ.ના સંયુક્ત સાહસ એશિયા ઈન્ડેક્સ પ્રા. લિ.એ આજે એસએન્ડપી બીએસઈ આર્બિટ્રેજ રેટ ઈન્ડેક્સ લોન્ચ કર્યો છે. એસએન્ડપી બીએસઈ સેન્સેક્સ ટોટલ રિટર્ન ઈન્ડેક્સમાં સંપૂર્ણ લોંગ ઈન્ડેક્સ વેઈટને અને એસએન્ડપી બીએસઈ સેન્સેક્સ ફ્યુચર એક્સેસ રિટર્ન ઈન્ડેક્સમાંના સંપૂર્ણ શોર્ટ ઈન્ડેક્સ વેઈટને માપવા માટે આ ઈન્ડેક્સની રચના કરાઈ છે.

એશિયા ઈન્ડેક્સ પ્રા. લિ.ના સીઈઓ અલકા બેનરજીએ આ પ્રસંગે કહ્યું કે "અમને એસએન્ડપી બીએસઈ આર્બિટ્રેજ ઈન્ડેક્સનો પ્રારંભ કરવાની ખુશી છે કે જે એસએન્ડપી બીએસઈ સેન્સેક્સ ઈન્ડેક્સમાં લોંગ પોઝિશન અને એસએન્ડપી બીએસઈ સેન્સેક્સ ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સમાં સમકક્ષ શોર્ટ પોઝિશન્સને માપે છે."

આ ઈન્ડેક્સ સમાન આર્બિટ્રેજ વ્યૂહોની કામગીરીની તુલના કરવા સહભાગીઓને પારદર્શી બેન્ચમાર્ક પૂરો પાડે છે. આ ઈન્ડેક્સ ફ્યુચર કોન્ટ્રાક્ટની સમાપ્તિના કામકાજના એક દિવસ પૂર્વે માસિક ધોરણે સંતુલિત કરાશે. નિયર-મન્થ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રત્યેક મહિનાના છેલ્લા ગુરુવારે સમાપ્ત થાય છે. પ્રત્યેક પુનઃ સંતુલિતકરણ નિહિત ઈન્ડાયસીસના વેઈટ્સને ઉપર મુજબ પુનઃ સેટ કરાશે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.