22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
ફૂડ્સ એન્ડ ઈન્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 507552 lÉÉùÒLÉ: 13/03/2018 1:36:38 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É ફૂડ્સ એન્ડ ઈન્સ - બોર્ડ મીટિંગનો અહેવાલ

+¾à´ÉɱÉ
ફૂડ્સ એન્ડ ઈન્સ લિ.ની બોર્ડ મીટિંગ 13 માર્ચ, 2018ના રોજ યોજાઈ હતી, જેમાં નીચે મુજબના ઠરાવોને મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા.

- શ્રી મીલન દલાલને વોરન્ટ્સના કન્વર્ઝન પર પ્રત્યેક રૂ.10ની મૂળ કિંમતના 36,000 ઈક્વિટી શેર્સ ફાળવવાના.
- કંપનીની રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ 18 એપ્રિલ, 2018થી ઉદ્યોગ ભવન, બીજા માળે, 29 વાલચંદ હીરાચંદ માર્ગ, બલાર્ડ એસ્ટેટ, મુંબઈ - 400001 ખાતે ખસેડવાના.
- દિયોનર, મુંબઈ સ્થિત જમીન વેચવાના.
- ફિન્સ ફ્રોઝન ફૂડ્સ (ઈન્ડિયા) લિ.નું વધુ શેરહોલ્ડિંગ હસ્તગત કરવાના.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.