22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 11/09/2017 6:24:36 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É 12 કંપનીઓના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બરોને જણાવવામાં આવે છે 12 સપ્ટેમ્બર, 2017થી નીચે જણાવાયેલી સ્ક્રિપ્સના સર્કીટ ફિલ્ટરમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે.

- સ્મૃતિ ઓર્ગેનિક્સ લિ.ને 20 ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

- ઓટોલાઈટ (ઈન્ડિયા) લિ., ઈન્ડબેંક મર્ચેન્ટ બેન્કિંગ સર્વિસીસ લિ., ડાયમંડ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિ., કામત હોટેલ્સ (ઈન્ડિયા) લિ., સ્ટોર વન રિટેલ ઈન્ડિયા લિ., આધુનિક મેટાલિક્સ લિ., શેરોન બાયો-મેડિસિન લિ., અર્ફિન ઈન્ડિયા લિ.ને 10 ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

- ઈન્ડિયાબુલ્સ હોલસેલ સર્વિસીસ લિ. અને પ્રણવાદિત્ય સ્પિનિંગ મિલ્સ લિ.ને પાંચ ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

- ઓરિયેન્ટ ટ્રેડલિન્ક લિ.ને બે ટકાનું સર્કીટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20170911-20


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.