22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 08/09/2017 7:40:41 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સનસીટી ઇન્ફ્રાકોન કોર્પોરેશનના કિસ્સામાં સેબીનો ઓર્ડર

+¾à´ÉɱÉ
ટ્રેડિંગ મેમ્બર્સનું ધ્યાન એક્સચેન્જની 20 નવેમ્બર, 2015ની નોટિસ ક્રમાંકઃ 20160425-33 પ્રતિ દોરવામાં આવે છે કે જેમાં સનસીટી ઇન્ફ્રાકોન કોર્પોરેશન (ઈન્ડિયા) લિ. અને તેના ડિરેક્ટરો પર સિક્યુરિટી બજારમાં કોઈ પણ રીતનું કામકાજ કરવા પર વધુ આદેશ આપવામાં આવે ત્યાં સુધીનો પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

હવે સેબીએ 8 સપ્ટેમ્બર, 2017ના આદેશ દ્વારા સનસીટી ઇન્ફ્રાકોન કોર્પોરેશન લિ. અને તેના ડિરેક્ટરો પર સિક્યુરિટી બજારમાં કોઈ પણ રીતનું કામકાજ કરવા પર રોકાણકારોના નાણા પરત કર્યા બાદ ચાર વર્ષ સુધીનો પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.

આ આદેશ તત્કાળ અસરથી અમલી બન્યો છે.

આ આદેશ સેબીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે.

સંદર્ભ નોટિસ ક્રમાંકઃ 20170908-34


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.