22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
તૂતીકોરિન અલકાલી કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઈઝર્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 506808 lÉÉùÒLÉ: 13/03/2018 11:41:12 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É તૂતીકોરિન અલકાલી કેમિકલ્સની ઈજીએમ 10 એપ્રિલે

+¾à´ÉɱÉ
તૂતીકોરિન અલકાલી કેમિકલ્સ એન્ડ ફર્ટિલાઈઝર્સ લિ.ની 10 એપ્રિલ, 2018ના રોજ યોજાનારી વિશેષ સામાન્ય સભા (ઈજીએમ)માં કંપનીની અધિકૃત શેર મૂડી રૂ.39 કરોડથી વધારીને રૂ.122 કરોડ કરવા, કંપનીના મેમોરેન્ડમ અને આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિયેશનમાં ફેરફાર કરવા, પ્રેફરેન્શિયલ ધોરણે પ્રમોટર ગ્રુપને રૂ.10ની કિંમતના 8,40,40,000 ઈક્વિટી શેર્સ ઈશ્યુ કરવા અને પ્રેફરેન્સ શેર્સના કન્વર્ઝનરૂપે 2,30,00,000 ઈક્વિટી શેર્સની ફાળવણી કરવાના પ્રસ્તાવો સભ્યોની મંજૂરી માટે રજૂ કરવામાં આવશે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.