22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 06/03/2018 7:46:11 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ સ્ટાર એમએફ પર ઈ-મેન્ડેટ સુવિધા માટે 40 બેંક સક્ષમ

+¾à´ÉɱÉ
મુંબઇ, 6 માર્ચ, 2018ના રોજ અગ્રણી સ્ટોક એક્સચેન્જ બીએસઈએ જણાવ્યું હતું કે ભારતના સૌથી મોટા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુશન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટાર એમએફ પર ઈ-મેન્ડેટ માટે 40 બેન્કો સક્ષમ છે. બીએસએ સ્ટાર એમએફ પર 20 જાન્યુઆરી, 2018ના રોજ ઈ-મેન્ડેટ સુવિધા શરૂ કરી હતી. આ સુવિધા સંપૂર્ણપણે પેપરલેસ છે, જેણે પેપર આધારિત મંજૂરીને લાગતા 10 થી 35 દિવસના સમયને ઘટાડીને 3 દિવસનો કર્યો છે.

બીએસઈએ એચએસબીસી અને આઈસીઆઈસીઆઇ (સ્પોન્સર બેન્કો) અને ઇ-સાઇન સર્વિસ પ્રોવાઇડર ડિજીઓ સાથે મળીને 20 જાન્યુઆરી, 2018ના રોજ બીએસઈ ઈ-મેન્ડેટ સુવિધાને અમલી કરી હતી. વધુમાં ઈ-મેન્ડેટ સુવિધાને યસ બેન્ક અને બિલ ડેસ્ક દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે.

37 એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓમાંથી 32 એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ (એએમસી) કે જેમાં ટોચનાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હાઉસીસનો સમાવેશ થાય છે તેઓ બીએસઈને તેના મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પ્લેટફોર્મ પર બેતરફી સોદા કરવા નોમિનલ ચાર્જ ચૂકવવા સંમત થઈ છે.

બીએસઇ સ્ટાર એમએફ પ્લેટફોર્મ 20 ટકાથી વધુ બજાર હિસ્સા સાથે સૌથી મોટું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરણ પ્લેટફોર્મ બન્યું છે. બીએસઇ સ્ટાર એમએફ એક્સ્ચેન્જ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મુખ્યત્વે મ્યુચ્યુઅલ ફંડોના રિટેલ ઉદ્યોગને સહયોગ કરે છે, એટલે કે રિટેલ ઉદ્યોગના ટ્રેડિંગમાં 99.73 ટકા અને ટ્રેડિંગના મૂલ્યની દ્રષ્ટિએ 76 ટકાથી વધુ છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ડિસ્ટ્રિબ્યુટરોમાં નવા એક હજાર ડિસ્ટ્રિબ્યુટરોનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્લેટફોર્મ પર 2,00,000 સ્વતંત્ર નાણાકીય સલાહકારો, બ્રોકર્સ, બ્રોકર્સની બ્રાન્ચો અને સહયોગીઓ છે. લગભગ તમામ મ્યુચ્યુઅલ ફંડોના ટોચના ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ બીએસઇ સ્ટાર એમએફનો હિસ્સો છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.