22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
સ્ટરલાઈટ કમ્પોનન્ટ્સ લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 517548 lÉÉùÒLÉ: 13/03/2018 12:32:17 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É સ્ટરલાઈટ કમ્પોનન્ટ્સને રૂ.335 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો

+¾à´ÉɱÉ
સ્ટરલાઈટ કમ્પોનન્ટ્સ લિ.એ જણાવ્યું છે કે કંપનીને મેસર્સ વર્યુસો ઓપ્ટોઈલેક્ટ્રોનિક્સ પ્રા. લિ. સાથેના જોઈન્ટ વેન્ચરમાં હિસાર, કરનાલ અને સોનેપેઠ જિલ્લાની અંદર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, કાઉન્સિલ એન્ડ કમિટીઝ હેઠળ 1-.5 વર્ષના સમયગાળા માટે કામગીરી અને જાળવણી સાતે વર્તમાન સ્ટ્રીટ લાઈટના સ્થાને એલઈડી સ્ટ્રીટ લાઈટ લગાવવા, કેન્દ્રિત નિયંત્રણ અને નિરીક્ષણ સિસ્ટમ પેનલ અથવા સ્માર્ટ લાઈટિંગ સિસ્ટમની સ્થાપના માટે હરિયાણા સરકાર પાસેથી રૂ.335 કરોડનો કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાપ્ત થયો છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.