22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 13/03/2018 5:39:24 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É 12 કંપનીઓ ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ

+¾à´ÉɱÉ
રોકાણકારોને જણાવવામાં આવે છે કે 15 માર્ચ, 2018ના રોજથી 12 કંપનીઓને ટી / એક્સટી ગ્રુપમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

- એ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ
- એડોર મલ્ટીપોડેક્ટસ લિમિટેડ
- એએમડી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
- ગુલશન કેમફિલ લિમિટેડ
- હિન્દુસ્તાન ડોર-ઓલિવર લિમિટેડ
- એલકેપી ફાયનાન્સ લિમિટેડ
- મેક્સહાઈટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ
- મેક્સિમા સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ
- આધુનિક સ્ટીલ્સ લિમિટેડ
- ઓસિયાના બાયોટેક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ
- પંજાબ આલ્કલીઝ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ
- પીવીવી ઈન્ફ્રા લિમિટેડ


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.