22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
વેદાંતા લિ.
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò : 500295 lÉÉùÒLÉ: 13/03/2018 8:48:26 AM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É વેદાંતા - ક્રેડિટ રેટિંગમાં ફેરફાર

+¾à´ÉɱÉ
વેદાંતા લિ.એ જણાવ્યું છે કે ક્રિસિલ દ્વારા કંપની અને તેની સબસિડિયરીઓની રેટિંગ્સમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જે નીચે મુજબ છે.

વેદાંતા લિ.ની રેટિંગને `ક્રિસિલ એએ / સ્ટેબલ / ક્રિસિલ એ1પ્લસ'થી સુધારીને `ક્રિસિલ એએ /પોઝિટિવ / ક્રિસિલ એ1પ્લસ' કરી છે.

ભારત એલ્યુમિનિયમ કંપની લિ.ની રેટિંગને `ક્રિસિલ એએમાઈનસ / સ્ટેબલ / ક્રિસિલ એ1પ્લસ / ક્રિસિલ એ1પ્લસ(એસઓ)'થી સુધારીને `ક્રિસિલ એએમાઈનસ / પોઝિટિવ / ક્રિસિલ એ1 પ્લસ / ક્રિસિલએ1પ્લસ(એસઓ)' કરી છે.

આલ્કો એનર્જિ લિ.ની રેટિંગને `ક્રિસિલ એએ(એસઓ) / સ્ટેબલ / ક્રિસિલ એ1પ્લસ (એસઓ)'થી સુધારીને `ક્રિસિલ એએ(એસઓ) / પોઝિટિવ / ક્રિસિલ એ1પ્લસ (એસઓ)' કરી છે.

તાલવાન્ડી સાબો પાવર લિ.ની રેટિંગને `ક્રિસિલ એએ(એસઓ) / સ્ટેબલ / ક્રિસિલ એ1પ્સલ (એસઓ)'થી સુધારીને `ક્રિસિલ એએ(એસઓ) / પોઝિટિવ / ક્રિસિલ એ1પ્સલ(એસઓ)' કરી છે.

વિઝાગ જનરલ કાર્ગો બર્થ પ્રા. લિ.ની રેટિંગને `ક્રિસિસ એએ(એસઓ) / સ્ટેબલ'થી સુધારીને `ક્રિસિલ એએ(એસઓ) / પોઝિટિવ' કરી છે.


¶Éàù §ÉÉ´É lÉÉ±É ´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.