22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
»É©ÉÉSÉÉù »ÉÉù
lÉÉùÒLÉ: 18/07/2017 8:05:13 PM

+¾à´ÉɱÉ{ÉÉà Ê´ÉºÉ«É બીએસઈ 28 સ્ક્રિપ્સને રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટ્રેડ સેગમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશે

+¾à´ÉɱÉ
બીએસઈ 20 જુલાઈથી મૂડીબજારની સલામતી માટે 28 કંપનીઓની સિક્યુરિટીઝને રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટ્રેડિંગ સેગમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશે. આ 28 સ્ટોક્સને 'ટી', 'એક્સટી' અથવા 'એસટી' ગ્રુપ તરીકે ઓળખાતા ટ્રેડ ટુ ટ્રેડ સેગમેન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

ટ્રેડ ટુ ટ્રેડ સેગમેન્ટમાં સટ્ટાકીય ટ્રેડિંગની છૂટ હોતી નથી અને શેરોની ડિલિવરી અને પેમેન્ટ કરવાનું ફરજિયાત હોય છે.

આ સિક્યુરિટીઝ સંબંધિત પગલું રોકાણકારોની સલામતીની ખાતરી માટેની સર્વેલન્સની પુર્સમીક્ષાનો હિસ્સો છે, એમ એક્સચેન્જે જણાવ્યું છે.

મેમ્બર્સને આ સિક્યુરિટીઝના ટ્રેડિંગમાં પર્યાપ્ત સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જોકે એવી સ્પષ્ટતા પણ કરવામાં આવે છે કે આ પગલું માત્ર બજારના સર્વેલન્સ માટેનું છે અને તેને કંપની વિરુદ્ધના પગલા તરીકે જોવું જોઈએ નહિ. આ સ્ટોક્સને પાંચ ટકાનું સર્કિટ ફિલ્ટર લાગુ પડશે.

કંપનીઓની સંપૂર્ણ યાદી અંગ્રેજી લિન્કના એનેક્ષ્ચર પર ઉપલબ્ધ છે.


´ÉyÉÖ ©ÉÉʾlÉÒ(+ÅOÉàY)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.