22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
HÅ~É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà
»ÉÅÊKÉ~lÉ »É©ÉÉSÉÉù
ʴɺɫÉlÉÉùÒLÉ
±ÉÅ¥ÉÉàyÉù ÷àG»É÷É>±É - >Y+à©É{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 12:28:42 PM
«ÉÖ~ÉÒ+à±É{ÉÖÅ 200 ÷HÉ ÊeÊ´ÉeÅe25/04/2014 12:27:48 PM
NÉÞ¾ £É>{ÉÉ{»É - ÊeÊ´ÉeÅe +{Éà +àY+à©É ©ÉÉ÷à ¥ÉÖH ¥ÉÅyÉ25/04/2014 12:17:01 PM
+à±É+à{e÷Ò £É>{ÉÉ{»É - »É©ÉÉSÉÉù +ÅNÉà »~ɺ÷lÉÉ25/04/2014 12:14:13 PM
lɱɴɱÉH»ÉÇ ¥Éà÷ù ´É౫ÉÖ Ê£÷{Éà»É{ÉÉ ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 8 ©Éà+à25/04/2014 11:44:25 AM
+àùÉà HÉà÷àe ¡ÉÉàeG÷Ã»É - ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 3 ©Éà +à 25/04/2014 11:43:12 AM
»ÉÒY ´ÉÉH »ÉÉà¢÷´Éàù - »Éà÷ wÉùÉ HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ +~ÉÒ±É {ÉÉ©ÉÅWÚù25/04/2014 11:38:58 AM
±ÉÖÊ~É{É - >ÎG´É÷Ò ¶Éà»ÉÇ{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ25/04/2014 11:34:20 AM
÷àH ©Éʾ{r - ¥Éà»÷ +É>»ÉÒ÷Ò »ÉÉ౫ÉÖ¶É{É ÊeʱɴÉùÒ ~ÉÉ÷Ç{Éù{ÉÉà +à´ÉÉàeÇ ©É²«ÉÉà25/04/2014 11:23:19 AM
Wà+à»Ée¥±«ÉÖ »÷Ò±É - HÉà±e ùÉà±É Ê©É±É 2{ÉÖÅ AqÃPÉÉ÷{É 25/04/2014 11:21:32 AM
«ÉÖÊ{É£Éà»É +à{÷ù¡ÉÉ>Ê]»É - ´ÉÉʺÉÇH HÉ©ÉNÉÒùÒ X¾àù25/04/2014 11:00:03 AM
+É>»ÉÒ+É>»ÉÒ+É> ¥ÉáH - >ÎG´É÷Ò ¶Éà»ÉÇ{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ25/04/2014 10:57:10 AM
yÉ ùÉ©ÉHÉà ʻɩÉà{÷ûÉ{ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ~ÉÊùiÉÉ©É 22 ©Éà+à25/04/2014 10:50:15 AM
¸ÉÒ ¶ÉÎGlÉ ~Éà~Éù ʩɱ»É - ~ÉÉà»÷±É ¥Éà±ÉÉà÷{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É25/04/2014 10:29:48 AM
NÉÉàqùàW >{e»÷ÄÒ] - ~ÉÉà»÷±É ¥Éà±ÉÉà÷{ÉÒ {ÉÉàÊ÷»É 25/04/2014 10:18:25 AM
eÉ«ÉÉ©ÉÉ>{»É +à{e HàÊ©ÉH±»É{ÉÉ ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 6 ©Éà+à25/04/2014 10:13:42 AM
»÷Éù´ÉÉàG»É >±ÉàG÷ÄÉàÊ{ÉG»É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 9:52:04 AM
Ê´É¡ÉÉà - >ÎG´É÷Ò ¶Éà»ÉÇ{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ25/04/2014 9:47:32 AM
+à±É+à{e÷Ò - HlÉÉù©ÉÉÅ ©Éà÷ÄÉà ¡ÉÉàWàG÷ ©ÉÉ÷à +ÉàeÇù ©É²«ÉÉà25/04/2014 9:35:33 AM
+àJÉà~Éà÷±É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY»É - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:31:01 AM
©ÉÒÊe«ÉÉ ©ÉàÊ÷ÄG»É ´É±eÇ´ÉÉ>e - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:29:05 AM
{Éà¶É{É±É »÷É{eeÇ eÅH{É - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:26:55 AM
»÷ÄÉ>eÃ»É +ÉHÉâ±Éà¥É - +~Éeà÷ûÉ25/04/2014 9:24:57 AM
+àSÉ>Y - >{´Éà»÷ù ¡Éà]à{÷à¶É{É{ÉÒ HÉà~ÉÒ25/04/2014 9:17:21 AM
¾àÊù÷àW £ÝeûÉ{ÉÉ ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 23 ©Éà+à25/04/2014 9:15:15 AM
+à>©ÉHÉà +àʱÉHÉà{É >Î{e«ÉÉ{ÉÖÅ 40 ÷HÉ ÊeÊ´ÉeÅe25/04/2014 9:14:07 AM
+à>©ÉHÉà +àʱÉHÉà{É >Î{e«ÉÉ - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:12:38 AM
Ê´ÉW«ÉÉ ¥ÉáH{ÉÉ ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 6 ©Éà+à25/04/2014 9:10:40 AM
+àʶɫÉ{É ~Éà÷ÄÉà¡ÉÉàeG÷Ã»É +à{e +àG»É~ÉÉà÷ûÉÇ - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:09:17 AM
+Éè÷Éà©ÉÉà¥ÉÉ>±É HÉà~ÉÉâùà¶É{É{ÉÖÅ ¶ÉàùqÒc °.12.50 +ÅÊlÉ©É ÊeÊ´ÉeÅe X¾àù 25/04/2014 9:07:41 AM
ÊúÉW±ÉK©ÉÒ ±ÉÒË]NÉ - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:04:51 AM
÷à«ÉÉà ùÉà±»É - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 9:03:08 AM
+àSÉ~ÉÒ»ÉÒ ¥ÉÉ«ÉÉà»ÉÉ«ÉÎ{»É»É - ùÉ>÷ >¶«ÉÖ{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 29 +àʡɱÉà25/04/2014 9:01:18 AM
+Éè÷Éà©ÉÉà¥ÉÉ>±É HÉà~ÉÉâùà¶É{É - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 8:59:46 AM
+Å¥ÉÖX ʻɩÉà{÷Ã»É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 8:57:55 AM
÷àH ©Éʾ{r{ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ~ÉÊùiÉÉ©É 14 ©Éà+à25/04/2014 8:55:24 AM
{Éà¶É{É±É »÷É{eeÇ eÅH{É - ÊeùàG÷Éàùà÷©ÉÉÅ £àù£Éù25/04/2014 8:53:38 AM
÷à«ÉÉà ùÉà±»É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 8:46:44 AM
+àSÉ»ÉÒ+à±É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY»É - >ÎG´É÷Ò ¶Éà»ÉÇ{ÉÒ £É³´ÉiÉÒ25/04/2014 8:43:59 AM
÷à«ÉÉà ùÉà±»É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 8:42:03 AM
¾Êù«ÉÉiÉÉ ±ÉàyÉù HàÊ©ÉH±»É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 8:39:33 AM
¢«ÉÖSÉù ©ÉÉHâ÷ {Éà÷´ÉG»ÉÇ - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 8:36:25 AM
»É{É £É©ÉÉÇ +àe´ÉÉ{»e - SÉÒ£ +àÎG]G«ÉÖ÷Ò´É +ÉàÊ£»Éù{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÚH25/04/2014 8:30:59 AM
Êù±ÉÉ«É{»É HàÊ~É÷±É{ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ~ÉÊùiÉÉ©É 2 ©Éà+à25/04/2014 8:29:01 AM
Êù±ÉÉ«É{»É HÉà©«ÉÖÊ{ÉHà¶É{»É{ÉÉ {ÉÉiÉÉHÒ«É ~ÉÊùiÉÉ©É 2 ©Éà+à25/04/2014 8:27:41 AM
¥ÉÉ«ÉÉàHÉà{É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ25/04/2014 8:25:56 AM
¥ÉÉ«ÉÉàHÉà{É{ÉÉ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH +{Éà ´ÉÉʺÉÇH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 8:21:55 AM
+Å¥ÉÖX ʻɩÉà{÷ûÉ{ÉÉ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù25/04/2014 8:14:25 AM
¥ÉÉ«ÉÉàHÉà{É{ÉÖÅ ¶ÉàùqÒc °.5 +ÅÊlÉ©É ÊeÊ´ÉeÅe25/04/2014 8:12:14 AM
~ÉÒ÷Ò»ÉÒ >Î{e«ÉÉ - ÊeùàG÷ù{ÉÒ Ê{É©ÉiÉÖH24/04/2014 5:09:46 PM
ÊWÅqÉ±É »ÉÉè - ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 17 ©Éà +à24/04/2014 5:07:42 PM
NÉÖWùÉlÉ +à{É+Éù> HÉàH - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 5:04:36 PM
£Éà»ÉàHÉà >Î{e«ÉÉ - +àY+à©É{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 5:03:55 PM
OÉà{«ÉÖ+±»É >Î{e«ÉÉ - +ÅÊlÉ©É ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉ24/04/2014 4:55:37 PM
NÉÖWùÉlÉ +à{É+Éù> HÉàH - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 4:52:53 PM
«ÉÖ{ÉÉ>÷àe JàÊe÷ - ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 23 ©Éà +à24/04/2014 4:42:09 PM
÷É÷É ©Éà÷ÉʱÉHÃ»É - »÷à{e+à±ÉÉà{É ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH +{Éà ´ÉÉʺÉÇH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 4:37:21 PM
OÉà{«ÉÖ+±»É >Î{e«ÉÉ - »÷à{e+à±ÉÉà{É ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH +{Éà ´ÉÉʺÉÇH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 4:31:25 PM
»ÉÉAoÉ >Î{e«ÉÉ ~Éà~Éù - ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 22 ©Éà +à24/04/2014 4:25:52 PM
©ÉÉ>{e÷ÄÒ - >-HÉà©É»ÉÇ +à´ÉÉàeÇ ¸ÉàiÉÒ{ÉÉà +ÉùŧÉ24/04/2014 4:22:15 PM
>{£Éà÷àH +à{÷ù¡ÉÉ>]Ò»É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 4:13:17 PM
+Éè>±É H{÷ÄÒ ÷ëÉÚ¥«ÉÖ±Éù - ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ §É±ÉÉ©ÉiÉ24/04/2014 3:54:36 PM
+à»ÉÒ»ÉÒ - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 3:51:24 PM
+à»ÉÒ»ÉÒ - »÷à{e+à±ÉÉà{É +{Éà HÉà{»ÉÉàʱÉeà÷àe ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 3:47:14 PM
+Éè>±É H{÷ÄÒ ÷ëÉÚ¥«ÉÖ±Éù - ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH +{Éà ´ÉÉʺÉÇH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 3:40:52 PM
+à»÷ÄÉ±É ~ÉÉà汃 ÷àÎG{ÉH - +ÅÊlÉ©É ÊeÊ´ÉeÅe +{Éà ¶ÉàùÉà{ÉÉ Ê´É§ÉÉW{É +ÅNÉà Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 3 ©Éà +à 24/04/2014 3:34:27 PM
~ÉàùÒ] »ÉÖNÉù - >Y+à©É{ÉÉ +¾à´ÉÉ±É ~Éù +~Éeà÷ûÉ24/04/2014 3:31:28 PM
{É´ÉÉ §ÉÉùlÉ ´Éà{SÉ»ÉÇ - +àʡɱÉ, 2014{ÉÒ Al~ÉÉq{É HÉ©ÉNÉÒùÒ{ÉÉ +ÉÅHeÉ24/04/2014 3:25:05 PM
{Éà÷HÉà £É©ÉÉÇ - £àeù±É »ÉÊHÇ÷{ÉÉà SÉÖHÉqÉà HÅ~É{ÉÒ{ÉÒ lÉù£àiÉ©ÉÉÅ24/04/2014 3:22:32 PM
úÉÉà{] >{¤É-÷àH - +Éù÷Ò+à ¥Éq±ÉÉ«ÉÉ24/04/2014 3:16:59 PM
>{£Éà÷àH +à{÷ù¡ÉÉ>]Ò»É - ~ÉÊùiÉÉ©É{ÉÒ +LÉ¥ÉÉùÒ «ÉÉqÒ24/04/2014 3:03:12 PM
÷Ò´ÉÒ ÷Öeà {Éà÷´ÉHÇ ÊeÇÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ ¾´Éà 12 ©Éà +à24/04/2014 3:00:24 PM
»ÉÖ¡ÉÒ©É >{e»÷ÄÒ] - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 2:17:29 PM
>{£Éà÷àH +à{÷ù¡ÉÉ>]Ò»É{ÉÖÅ ¶ÉàùqÒc °.3 +ÅÊlÉ©É ÊeÊ´ÉeÅe24/04/2014 2:10:24 PM
¥ÉÉ÷É >Î{e«ÉÉ{ÉÒ +àY+à©É 21 ©Éà+à24/04/2014 2:00:09 PM
>{£Éà÷àH +à{÷ù¡ÉÉ>]Ò»É - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 1:57:28 PM
+à+à»É+à©É ÷àG{ÉÉà±ÉÉàY»É{ÉÉ +ÅÊlÉ©É ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 3 ©Éà+à 24/04/2014 1:42:52 PM
+à±É+à{e÷Ò £É>{ÉÉ{»É ¾ÉàαeÅN»É - ÊeÊ´ÉeÅe +{Éà +àY+à©É ©ÉÉ÷à ¥ÉÖH ¥ÉÅyÉ24/04/2014 1:41:10 PM
»ÉÉà¢÷´Éàù ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 1:40:00 PM
©Éʾ{r +à{e ©Éʾ{r £É>{ÉÉÎ{¶É«É±É - ÊeÊ´ÉeÅe +{Éà +àY+à©É ©ÉÉ÷à ¥ÉÖH ¥ÉÅyÉ24/04/2014 1:38:12 PM
Hà>{ÉÇ >Î{e«ÉÉ - ÊeÊ´ÉeÅe +{Éà +àY+à©É ©ÉÉ÷à ¥ÉÖH ¥ÉÅyÉ24/04/2014 1:37:01 PM
¥ÉÉ÷É >Î{e«ÉÉ - ÊeÊ´ÉeÅe +{Éà +àY+à©É ©ÉÉ÷à ¥ÉÖH ¥ÉÅyÉ24/04/2014 1:35:51 PM
SÉÉàG»ÉÒ >©ÉàÊWÅNÉ{ÉÉ ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 6 ©Éà+à24/04/2014 1:34:39 PM
»ÉÉAoÉ >Î{e«É{É ¥ÉáH{ÉÉ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH +{Éà ´ÉÉʺÉÇH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 1:33:16 PM
ùà©É{e - »~ɺ÷lÉÉ24/04/2014 1:30:55 PM
»ÉÉAoÉ >Î{e«É{É ¥ÉáH{ÉÖÅ ¶ÉàùqÒc °.0.80 ÊeÊ´ÉeÅe24/04/2014 1:22:15 PM
+à£+àY ¥ÉàËùN»É >Î{e«ÉÉ - ©ÉÉSÉÇ ÊmÉ©ÉÉÊ»ÉH ~ÉÊùiÉÉ©É X¾àù24/04/2014 1:15:19 PM
+à©É+à»É~ÉÒ »÷Ò±É - HÊ©É÷Ò ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 1:12:41 PM
qÒ~ÉH £Ê÷DZÉÉ>]»ÉÇ - »É¥ÉÊ»ÉÊe«ÉùÒ +ÅNÉà +~Éeà÷ûÉ24/04/2014 1:09:16 PM
¤Ê{÷«Éù >{£Éà©Éâ¶É{É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 1:03:51 PM
ùÉW +Éà>±É ʩɱ»É{ÉÒ ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ 2 ©Éà+à24/04/2014 12:44:24 PM
¥ÉÒ+à»É+à±É - ¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ{ÉÉà +¾à´ÉɱÉ24/04/2014 12:42:01 PM
N±ÉÉà»÷ù{ÉÉ ÊeÊ´ÉeÅe{ÉÒ Ê´ÉSÉÉùiÉÉ 3 ©Éà+à24/04/2014 12:37:42 PM
+à´Éà{÷à±É{Éà °.17.04 HùÉàe{ÉÉà +ÉàeÇù ©É²«ÉÉà24/04/2014 12:36:47 PM
»ÉÒ+à©É»ÉÒ - ~ÉÉà»÷±É ¥Éà±ÉÉà÷{ÉÖÅ ~ÉÊùiÉÉ©É24/04/2014 12:33:46 PM
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.