22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
21/05/2018 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 625031
743162392
¥ÉÒ197881141092
+{«É7115228251
HÖ±É3421349441735
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É34616.13-232.17 -0.67 34848.30 34873.16 34973.95 34593.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É15635.75-259.93 -1.64 15895.68 15904.20 15910.91 15606.96
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É16946.38-380.40 -2.20 17326.78 17335.43 17345.58 16931.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10010810.78-91.12 -0.84 10901.90 10907.89 10932.92 10799.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004554.33-42.77 -0.93 4597.10 4599.07 4608.27 4549.62
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50014449.12-154.69 -1.06 14603.81 14611.11 14638.21 14435.68
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031949.11-491.71 -1.52 32440.82 32457.36 32482.13 31875.33
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2701.79-21.36 -0.78 2723.15 2729.16 2732.39 2697.76
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1762.95-14.24 -0.80 1777.19 1778.10 1782.19 1761.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4928.63-47.89 -0.96 4976.52 4971.86 4991.25 4921.71
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1916.581.81 0.09 1914.77 1914.77 1924.61 1904.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304176.31-28.32 -0.67 4204.63 4204.31 4215.92 4173.62
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001643.45-13.97 -0.84 1657.42 1657.03 1660.62 1642.11
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1114.24-10.55 -0.94 1124.79 1124.39 1126.49 1113.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 7622.8342.86 0.57 7579.97 7597.34 7648.87 7588.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3505.9012.00 0.34 3493.90 3502.61 3520.39 3490.02
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É307.861.00 0.33 306.86 307.23 310.60 306.00
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY13223.1218.77 0.14 13204.35 13207.86 13312.37 13171.19
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14313.3513.74 0.10 14299.61 14299.02 14368.89 14266.04
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH6852.254.72 0.07 6847.53 6850.88 6898.12 6831.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ3987.42-2.36 -0.06 3989.78 3982.38 3999.17 3964.39
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1555.99-1.73 -0.11 1557.72 1555.83 1566.37 1553.43
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1170.54-3.58 -0.30 1174.12 1173.54 1187.07 1161.08
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É28851.10-93.56 -0.32 28944.66 29005.95 29317.98 28773.91
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5011011.38-79.46 -0.72 11090.84 11097.01 11126.70 11000.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4088.50-31.77 -0.77 4120.27 4122.27 4132.37 4084.41
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ18293.42-145.39 -0.79 18438.81 18435.56 18584.86 18268.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1988.10-16.49 -0.82 2004.59 2006.30 2011.86 1981.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]446.39-3.69 -0.82 450.08 449.96 451.93 445.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]761.00-6.44 -0.84 767.44 768.60 769.39 759.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11244.53-96.16 -0.85 11340.69 11384.78 11389.69 11207.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ164.95-1.48 -0.89 166.43 166.56 167.13 164.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ745.33-6.76 -0.90 752.09 753.22 754.62 743.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É5786.88-53.82 -0.92 5840.70 5841.80 5874.78 5779.36
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É4317.86-41.36 -0.95 4359.22 4361.03 4369.72 4313.64
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 434.82-4.68 -1.06 439.50 439.52 439.89 434.31
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2083.86-22.43 -1.06 2106.29 2102.28 2112.23 2075.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4165.25-46.67 -1.11 4211.92 4214.00 4221.56 4161.67
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É700.15-10.47 -1.47 710.62 711.02 711.25 699.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É13399.59-215.88 -1.59 13615.47 13551.03 13719.77 13351.04
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É5131.36-85.34 -1.64 5216.70 5214.63 5221.17 5126.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4074.88-69.43 -1.68 4144.31 4147.70 4147.70 4070.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6633.92-125.68 -1.86 6759.60 6766.77 6766.77 6615.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3120.02-59.49 -1.87 3179.51 3180.14 3196.45 3109.75
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É4062.09-79.07 -1.91 4141.16 4142.44 4146.20 4058.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà23881.35-467.06 -1.92 24348.41 24375.55 24375.55 23850.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3474.82-72.16 -2.03 3546.98 3549.99 3550.22 3471.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É21101.48-445.98 -2.07 21547.46 21536.77 21637.19 21049.40
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É219.91-4.66 -2.08 224.57 225.38 225.44 219.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2784.39-63.87 -2.24 2848.26 2847.10 2849.28 2780.71
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2545.56-61.71 -2.37 2607.27 2611.16 2613.56 2543.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù12686.39-331.91 -2.55 13018.30 13005.17 13027.81 12667.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2222.55-71.41 -3.11 2293.96 2293.42 2293.42 2209.08