22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
22/09/2017 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 229031
193192340
¥ÉÒ1091020141143
+{«É5210613171
HÖ±É1801445291654
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É31922.44-447.60 -1.38 32370.04 32339.50 32342.81 31886.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É15609.89-434.32 -2.71 16044.21 16018.87 16019.40 15584.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É16293.03-491.79 -2.93 16784.82 16773.76 16776.22 16260.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10010353.92-183.56 -1.74 10537.48 10522.03 10522.18 10342.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004355.29-82.76 -1.86 4438.05 4431.75 4431.76 4349.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50013834.58-275.82 -1.95 14110.40 14090.86 14090.86 13817.50
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5033662.90-1022.75 -2.95 34685.65 34592.25 34593.89 33603.57
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2677.27-38.51 -1.42 2715.78 2711.52 2711.63 2674.03
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1681.34-29.79 -1.74 1711.13 1708.99 1708.99 1679.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4683.03-94.94 -1.99 4777.97 4770.80 4775.87 4672.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1505.06-17.16 -1.13 1522.22 1522.22 1525.55 1505.00
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304044.17-59.32 -1.45 4103.49 4082.68 4082.68 4039.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001652.81-30.38 -1.80 1683.19 1673.78 1673.78 1651.03
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1118.90-21.99 -1.93 1140.89 1134.57 1134.57 1117.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY10063.89-71.14 -0.70 10135.03 10131.13 10135.44 10031.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH5670.42-48.13 -0.84 5718.55 5707.70 5714.31 5661.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ10025.17-107.02 -1.06 10132.19 10138.62 10140.53 10004.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1374.82-16.10 -1.16 1390.92 1383.02 1392.35 1371.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà24361.31-290.78 -1.18 24652.09 24662.29 24664.57 24329.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5010361.97-158.65 -1.51 10520.62 10507.69 10508.40 10351.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É3890.82-65.47 -1.65 3956.29 3950.80 3950.87 3886.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É3896.05-69.83 -1.76 3965.88 3963.09 3965.57 3890.66
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1678.78-30.84 -1.80 1709.62 1703.19 1704.55 1673.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É27398.69-526.84 -1.89 27925.53 27857.42 27857.42 27359.20
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 434.00-8.54 -1.93 442.54 441.89 442.06 433.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É17555.34-347.64 -1.94 17902.98 17849.13 17870.89 17494.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É5656.34-112.87 -1.96 5769.21 5758.05 5758.05 5649.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14940.80-298.22 -1.96 15239.02 15165.43 15192.27 14925.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É3993.76-81.21 -1.99 4074.97 4069.72 4069.72 3988.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù13864.44-289.72 -2.05 14154.16 14150.48 14249.54 13827.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3519.45-73.66 -2.05 3593.11 3586.45 3586.45 3511.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 8402.41-177.15 -2.06 8579.56 8546.32 8552.77 8382.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ3847.26-83.16 -2.12 3930.42 3919.96 3919.96 3837.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2239.35-50.40 -2.20 2289.75 2286.50 2286.61 2233.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]2048.85-49.29 -2.35 2098.14 2095.07 2095.92 2042.83
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6881.35-174.44 -2.47 7055.79 7039.79 7041.96 6869.14
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É222.56-5.66 -2.48 228.22 227.78 227.78 222.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3485.60-96.09 -2.68 3581.69 3580.46 3580.55 3480.99
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2677.94-88.44 -3.20 2766.38 2759.77 2761.41 2669.71
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17746.34-603.52 -3.29 18349.86 18334.15 18334.95 17679.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3161.06-116.41 -3.55 3277.47 3270.04 3270.11 3154.19
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É13338.10-554.26 -3.99 13892.36 13839.75 13839.75 13291.23
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2072.05-92.78 -4.29 2164.83 2151.70 2152.84 2054.70