22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
21/04/2017 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 822030
1321680300
¥ÉÒ546584221152
+{«É8710716210
HÖ±É765859381662
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 29365.30-57.09 -0.19 29422.39 29575.66 29584.34 29259.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É14487.922.43 0.02 14485.49 14529.42 14567.43 14444.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É15166.3138.23 0.25 15128.08 15171.56 15276.31 15119.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -1009472.75-14.64 -0.15 9487.39 9531.48 9535.75 9440.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004001.64-5.81 -0.14 4007.45 4024.62 4026.98 3989.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50012729.13-12.31 -0.10 12741.44 12794.37 12804.43 12690.34
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031681.3554.82 0.17 31626.53 31715.44 31810.25 31546.10
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2520.50-19.95 -0.79 2540.45 2550.18 2552.05 2514.99
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1538.32-2.35 -0.15 1540.67 1548.09 1548.68 1532.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4320.752.71 0.06 4318.04 4334.18 4349.92 4307.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1331.83-1.91 -0.14 1333.74 1333.74 1341.70 1331.04
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 303730.58-8.12 -0.22 3738.70 3758.69 3760.59 3717.78
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001516.36-2.70 -0.18 1519.06 1526.39 1527.34 1511.47
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1030.91-1.74 -0.17 1032.65 1037.26 1037.93 1027.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò1921.1144.44 2.37 1876.67 1879.56 1959.05 1877.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò1248.709.29 0.75 1239.41 1248.53 1253.74 1243.07
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò3569.1626.41 0.75 3542.75 3558.13 3599.96 3555.13
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2025.836.22 0.31 2019.61 2028.92 2034.68 2011.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2318.416.48 0.28 2311.93 2322.32 2330.58 2301.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17437.5742.20 0.24 17395.37 17439.15 17556.86 17387.11
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14286.6324.46 0.17 14262.17 14311.38 14435.43 14259.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É6280.1610.15 0.16 6270.01 6292.12 6309.63 6259.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É4954.155.71 0.12 4948.44 4968.12 4976.10 4922.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É3380.153.31 0.10 3376.84 3391.04 3401.64 3364.44
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1725.251.42 0.08 1723.83 1730.90 1736.29 1717.07
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É15526.289.32 0.06 15516.96 15546.88 15708.79 15491.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É2516.32-0.33 -0.01 2516.65 2523.47 2533.39 2505.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É24437.88-5.87 -0.02 24443.75 24579.80 24589.32 24282.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É3677.06-3.30 -0.09 3680.36 3695.49 3698.48 3665.87
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É219.11-0.20 -0.09 219.31 220.42 220.77 217.95
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É3488.30-3.89 -0.11 3492.19 3497.21 3511.34 3484.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 8818.53-14.94 -0.17 8833.47 8868.82 8894.52 8770.75
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 3567.17-7.09 -0.20 3574.26 3590.84 3592.42 3555.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH5467.98-11.57 -0.21 5479.55 5507.97 5510.76 5456.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH9432.84-20.25 -0.21 9453.09 9498.42 9502.36 9403.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY9680.94-35.14 -0.36 9716.08 9764.05 9769.65 9657.71
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà21919.72-91.25 -0.41 22010.97 22062.85 22096.32 21851.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 395.69-1.73 -0.44 397.42 398.83 399.10 395.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 2763.69-12.93 -0.47 2776.62 2787.19 2790.47 2753.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É11055.11-65.64 -0.59 11120.75 11217.17 11231.43 11014.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù15161.10-115.80 -0.76 15276.90 15295.88 15320.14 15146.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ9222.53-90.57 -0.97 9313.10 9395.56 9397.03 9192.63