22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
27/02/2017 09:54:19 AM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 1515030
1771173297
¥ÉÒ60532728960
+{«É444813105
HÖ±É826492441362
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 28941.0248.05 0.17 28892.97 28910.50 28954.67 28812.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É13565.8233.71 0.25 13532.11 13547.54 13574.16 13533.37
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É13643.3955.61 0.41 13587.78 13613.60 13656.11 13611.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -1009248.108.43 0.09 9239.67 9244.08 9255.62 9214.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2003878.884.12 0.11 3874.76 3876.56 3881.81 3866.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50012230.5617.76 0.15 12212.80 12220.28 12240.36 12191.81
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2531.85-9.42 -0.37 2541.27 2543.10 2543.30 2529.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1502.470.38 0.03 1502.09 1502.69 1503.84 1497.25
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà3892.7024.00 0.62 3868.70 3872.23 3899.14 3868.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1256.17-1.41 -0.11 1257.58 1257.58 1257.58 1256.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 303563.0713.87 0.39 3549.20 3559.08 3565.48 3547.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001434.654.51 0.32 1430.14 1433.94 1436.13 1429.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 968.463.25 0.34 965.21 967.77 969.35 965.33
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 3421.4087.87 2.64 3333.53 3337.37 3433.04 3335.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É13833.13208.74 1.53 13624.39 13619.58 13877.18 13588.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 382.662.16 0.57 380.50 381.36 383.14 379.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù15413.1171.21 0.46 15341.90 15354.30 15441.57 15353.99
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É11928.3953.19 0.45 11875.20 11885.71 11968.98 11846.21
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É205.960.80 0.39 205.16 205.31 206.50 205.08
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É2313.257.75 0.34 2305.50 2309.92 2316.02 2307.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É13767.2435.40 0.26 13731.84 13738.36 13809.00 13699.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY10403.7825.22 0.24 10378.56 10365.84 10449.03 10356.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY2650.884.62 0.17 2646.26 2650.06 2655.85 2639.17
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1687.732.64 0.16 1685.09 1683.90 1691.92 1679.86
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É3525.875.28 0.15 3520.59 3522.95 3528.71 3514.82
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É3084.384.35 0.14 3080.03 3088.99 3091.21 3081.64
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É5823.727.42 0.13 5816.30 5824.43 5828.72 5807.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ15356.7320.00 0.13 15336.73 15382.99 15426.39 15341.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ1946.302.35 0.12 1943.95 1946.11 1953.60 1940.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò1478.361.84 0.12 1476.52 1479.15 1481.74 1474.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò9231.938.17 0.09 9223.76 9227.67 9238.72 9197.71
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò3490.692.47 0.07 3488.22 3489.25 3493.70 3477.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 8559.151.81 0.02 8557.34 8555.61 8584.15 8537.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 3242.35-1.14 -0.04 3243.49 3249.12 3249.67 3238.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2203.44-1.39 -0.06 2204.83 2204.31 2211.29 2198.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH5773.41-4.06 -0.07 5777.47 5776.78 5802.68 5767.14
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ8814.89-25.05 -0.28 8839.94 8853.90 8853.93 8720.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà21667.50-86.36 -0.40 21753.86 21808.25 21811.54 21623.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà4655.95-19.36 -0.41 4675.31 4670.08 4672.61 4647.87
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É23705.06-120.11 -0.50 23825.17 23812.84 23831.61 23667.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É1288.70-18.23 -1.39 1306.93 1313.23 1313.48 1286.88