22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
22/05/2017 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 1119030
792182299
¥ÉÒ304804111119
+{«É7914440263
HÖ±É4621166531681
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 30570.97106.05 0.35 30464.92 30638.88 30712.15 30516.87
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É14467.10-176.90 -1.21 14644.00 14716.69 14762.16 14456.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É15054.14-172.93 -1.14 15227.07 15289.99 15348.05 15042.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -1009760.630.55 0.01 9760.08 9817.27 9836.73 9750.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004102.74-5.84 -0.14 4108.58 4131.87 4140.94 4098.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50013016.74-34.29 -0.26 13051.03 13121.25 13151.78 13007.07
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031734.31-405.06 -1.26 32139.37 32339.96 32448.33 31709.67
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2633.040.13 0.00 2632.91 2646.41 2657.22 2629.48
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1586.380.96 0.06 1585.42 1594.77 1597.91 1584.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4225.59-40.27 -0.94 4265.86 4280.74 4309.83 4219.99
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1328.656.05 0.46 1322.60 1322.60 1330.03 1321.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 303885.5521.26 0.55 3864.29 3901.06 3912.21 3878.37
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001563.173.23 0.21 1559.94 1575.02 1578.91 1562.10
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1057.440.62 0.06 1056.82 1066.84 1069.70 1056.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ9924.68297.25 3.09 9627.43 9744.68 9940.14 9727.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É15569.4693.75 0.61 15475.71 15446.35 15648.28 15445.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17757.2487.54 0.50 17669.70 17786.55 17882.03 17736.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY10150.9034.06 0.34 10116.84 10130.79 10205.08 10114.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH5710.5119.31 0.34 5691.20 5693.78 5735.02 5692.62
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 406.800.90 0.22 405.90 408.24 409.39 405.91
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 9764.1815.54 0.16 9748.64 9803.47 9822.25 9753.22
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 1319.391.57 0.12 1317.82 1313.50 1334.71 1313.50
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 3687.012.41 0.07 3684.60 3705.86 3713.20 3682.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 3397.04-0.45 -0.01 3397.49 3414.96 3431.41 3393.72
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 3756.48-11.78 -0.31 3768.26 3788.53 3797.07 3754.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É11143.69-62.46 -0.56 11206.15 11270.50 11340.21 11121.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É3439.04-20.42 -0.59 3459.46 3476.55 3480.51 3432.14
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É25699.79-158.79 -0.61 25858.58 25994.73 26036.77 25621.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É5121.29-36.26 -0.70 5157.55 5191.93 5197.60 5113.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà22963.99-177.64 -0.77 23141.63 23224.02 23360.57 22942.64
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà3596.47-30.12 -0.83 3626.59 3637.59 3653.70 3594.12
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É216.95-1.91 -0.87 218.86 219.83 220.47 216.61
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É2490.46-22.93 -0.91 2513.39 2529.90 2537.55 2486.71
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É6237.54-72.61 -1.15 6310.15 6342.24 6368.66 6234.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2265.37-28.20 -1.23 2293.57 2305.13 2314.91 2258.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É13854.74-179.46 -1.28 14034.20 14127.77 14127.77 13828.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2017.91-26.40 -1.29 2044.31 2050.03 2072.63 2013.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò1961.72-26.35 -1.33 1988.07 1995.83 2002.00 1957.97
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1681.32-23.59 -1.38 1704.91 1716.13 1716.13 1678.29
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É2823.75-41.01 -1.43 2864.76 2882.11 2892.20 2820.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù14614.14-243.91 -1.64 14858.05 14909.64 14926.14 14590.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 8757.91-192.88 -2.15 8950.79 9008.23 9010.71 8737.98