22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
16/03/2018 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 427031
733162391
¥ÉÒ321771331125
+{«É9412216232
HÖ±É4881209511748
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É33176.00-509.54 -1.51 33685.54 33685.86 33691.32 33119.92
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É16219.13-175.86 -1.07 16394.99 16411.31 16450.74 16198.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É17576.44-178.11 -1.00 17754.55 17800.78 17840.36 17554.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10010579.91-150.12 -1.40 10730.03 10732.30 10732.81 10564.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004468.68-62.35 -1.38 4531.03 4532.37 4532.89 4462.39
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50014276.76-192.99 -1.33 14469.75 14477.86 14479.52 14257.34
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5033132.62-258.22 -0.77 33390.84 33418.97 33511.67 33095.87
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2679.75-40.58 -1.49 2720.33 2718.79 2720.08 2675.09
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1720.28-24.63 -1.41 1744.91 1745.73 1746.02 1717.67
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4909.39-26.33 -0.53 4935.72 4939.81 4951.89 4885.10
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1895.507.22 0.38 1888.28 1888.28 1901.04 1888.28
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304195.54-68.71 -1.61 4264.25 4260.11 4261.29 4188.45
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001685.89-25.64 -1.50 1711.53 1710.22 1710.50 1683.51
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1146.00-17.15 -1.47 1163.15 1162.36 1162.63 1144.39
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É21781.75-6.17 -0.03 21787.92 21778.78 21921.19 21710.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1380.41-5.63 -0.41 1386.04 1384.49 1405.43 1374.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH6633.28-40.46 -0.61 6673.74 6682.56 6683.56 6606.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY12317.75-93.56 -0.75 12411.31 12433.36 12435.87 12262.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É7027.25-53.21 -0.75 7080.46 7089.89 7108.71 7019.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2688.63-27.94 -1.03 2716.57 2724.09 2733.47 2685.36
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É750.50-7.99 -1.05 758.49 756.26 756.98 748.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4115.97-43.64 -1.05 4159.61 4167.05 4170.58 4110.38
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É727.72-7.85 -1.07 735.57 733.74 734.26 727.31
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4160.99-45.88 -1.09 4206.87 4214.68 4222.91 4155.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ10298.31-114.76 -1.10 10413.07 10392.38 10424.50 10245.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É27610.29-312.62 -1.12 27922.91 28008.77 28010.67 27553.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É5159.03-58.94 -1.13 5217.97 5224.68 5230.24 5149.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É451.15-5.18 -1.14 456.33 457.19 457.19 449.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É5589.56-74.64 -1.32 5664.20 5674.42 5675.27 5578.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù13505.81-180.97 -1.32 13686.78 13673.29 13755.60 13489.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4127.54-55.17 -1.32 4182.71 4185.31 4185.80 4122.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É704.51-9.58 -1.34 714.09 713.12 713.66 703.33
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4241.88-58.53 -1.36 4300.41 4301.97 4302.47 4235.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2844.80-39.41 -1.37 2884.21 2893.42 2894.58 2840.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É161.00-2.27 -1.39 163.27 163.12 163.13 160.68
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É230.03-3.36 -1.44 233.39 234.00 234.00 229.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É3977.49-57.95 -1.44 4035.44 4035.78 4035.92 3971.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É331.55-4.90 -1.46 336.45 336.70 337.10 330.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5010664.19-163.98 -1.51 10828.17 10829.21 10830.25 10647.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3252.59-51.00 -1.54 3303.59 3306.13 3309.50 3245.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2383.94-38.14 -1.57 2422.08 2425.04 2448.24 2375.85
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]2035.28-33.26 -1.61 2068.54 2067.65 2068.45 2030.61
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 429.59-7.22 -1.65 436.81 436.79 437.11 428.77
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ18367.87-309.63 -1.66 18677.50 18749.10 18767.64 18273.16
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà24207.82-409.77 -1.66 24617.59 24634.82 24647.78 24157.32
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3612.15-61.98 -1.69 3674.13 3682.84 3683.53 3603.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2139.56-36.75 -1.69 2176.31 2177.23 2177.45 2135.95
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 7991.13-152.53 -1.87 8143.66 8116.85 8116.86 7962.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3481.73-69.28 -1.95 3551.01 3545.32 3547.72 3473.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4021.55-80.74 -1.97 4102.29 4083.84 4083.84 3982.25
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14995.91-320.65 -2.09 15316.56 15314.39 15319.68 14919.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É13918.65-327.44 -2.30 14246.09 14146.74 14163.96 13853.85
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1614.37-39.55 -2.39 1653.92 1648.09 1648.45 1610.40