22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
20/11/2017 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 1516031
2191192340
¥ÉÒ695379201094
+{«É1309529254
HÖ±É1044593511688
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É33359.9017.10 0.05 33342.80 33365.84 33449.53 33288.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É16777.79104.46 0.63 16673.33 16722.75 16790.20 16664.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É17747.21142.08 0.81 17605.13 17637.34 17761.08 17628.41
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10010761.0717.69 0.16 10743.38 10752.83 10776.96 10726.48
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004541.2910.81 0.24 4530.48 4535.89 4545.48 4524.39
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50014493.9539.62 0.27 14454.33 14471.85 14506.71 14438.38
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5035644.35118.46 0.33 35525.89 35538.78 35669.55 35395.02
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2792.67-0.16 -0.01 2792.83 2796.63 2802.05 2785.60
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1743.252.92 0.17 1740.33 1742.26 1745.85 1737.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4662.3132.24 0.70 4630.07 4633.22 4673.04 4632.23
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1745.0724.59 1.43 1720.48 1720.48 1750.91 1718.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304212.31-0.75 -0.02 4213.06 4212.41 4224.58 4199.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001712.131.63 0.10 1710.50 1710.56 1715.17 1704.30
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1162.831.97 0.17 1160.86 1161.28 1164.51 1156.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2414.4052.37 2.22 2362.03 2357.59 2422.28 2354.42
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]2194.2030.74 1.42 2163.46 2167.31 2197.05 2164.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É14438.24189.68 1.33 14248.56 14223.26 14458.96 14098.10
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É238.412.53 1.07 235.88 236.73 238.72 236.67
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2293.6621.83 0.96 2271.83 2273.84 2297.73 2269.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1570.9414.65 0.94 1556.29 1559.41 1578.20 1558.39
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1764.7815.89 0.91 1748.89 1750.75 1767.46 1745.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2829.4322.41 0.80 2807.02 2813.99 2831.11 2807.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3751.8428.63 0.77 3723.21 3738.74 3759.22 3720.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4169.3631.34 0.76 4138.02 4140.44 4182.49 4117.74
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É15814.0899.23 0.63 15714.85 15740.44 15842.39 15641.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4137.5722.49 0.55 4115.08 4118.33 4141.14 4112.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ10313.7953.32 0.52 10260.47 10274.28 10338.20 10245.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3688.5317.31 0.47 3671.22 3687.28 3707.74 3682.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É7328.6833.22 0.46 7295.46 7312.77 7342.99 7292.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 9305.1237.84 0.41 9267.28 9280.46 9323.27 9221.40
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ18294.0358.02 0.32 18236.01 18407.76 18474.90 18265.02
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4191.6212.89 0.31 4178.73 4184.03 4195.27 4175.21
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà25146.2676.47 0.31 25069.79 25065.23 25219.35 25065.23
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 444.551.31 0.30 443.24 443.60 445.13 442.30
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É20384.2448.00 0.24 20336.24 20485.44 20523.42 20289.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù13776.0633.60 0.24 13742.46 13761.36 13825.99 13743.43
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3376.475.35 0.16 3371.12 3364.34 3379.73 3335.62
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4032.025.46 0.14 4026.56 4029.96 4037.97 4019.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5010730.7214.12 0.13 10716.60 10727.10 10749.23 10700.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É5830.321.31 0.02 5829.01 5838.35 5845.33 5818.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É163.89-0.05 -0.03 163.94 164.03 164.18 163.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É29220.96-20.90 -0.07 29241.86 29297.07 29364.61 29155.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH6051.03-13.91 -0.23 6064.94 6070.80 6078.38 6037.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY10688.04-44.31 -0.41 10732.35 10739.68 10746.53 10668.88