22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
17/07/2018 04:00:00 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 2110031
297902389
¥ÉÒ604450261080
+{«É9313317243
HÖ±É994673451712
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É36519.96196.19 0.54 36323.77 36390.99 36549.55 36261.78
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É15376.11322.34 2.14 15053.77 15066.10 15389.24 15019.07
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É15966.18176.18 1.12 15790.00 15788.46 15974.89 15725.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10011237.2092.73 0.83 11144.47 11166.32 11246.68 11132.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004703.5643.52 0.93 4660.04 4668.61 4706.41 4654.47
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50014786.73137.36 0.94 14649.37 14673.31 14794.75 14627.17
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031745.30573.54 1.84 31171.76 31205.19 31772.84 31101.71
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2774.8130.98 1.13 2743.83 2749.70 2776.83 2740.89
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1836.3314.51 0.80 1821.82 1825.10 1838.00 1819.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4681.7915.60 0.33 4666.19 4674.40 4690.66 4635.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1753.211.98 0.11 1751.23 1751.23 1757.03 1741.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304387.7841.70 0.96 4346.08 4370.30 4394.08 4353.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001701.2121.05 1.25 1680.16 1689.72 1703.72 1683.70
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1145.9915.32 1.35 1130.67 1136.97 1147.43 1132.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 293.129.42 3.32 283.70 285.57 293.40 283.74
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É6550.31154.12 2.41 6396.19 6405.99 6557.37 6380.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 7253.28164.13 2.32 7089.15 7122.38 7260.96 7094.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É14309.83307.17 2.19 14002.66 14136.24 14355.68 14080.78
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É12238.98229.16 1.91 12009.82 12028.47 12302.22 11895.43
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1440.6826.39 1.87 1414.29 1423.95 1443.11 1418.28
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4267.4477.29 1.84 4190.15 4214.09 4280.85 4186.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É2710.3046.28 1.74 2664.02 2666.39 2712.51 2657.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É1001.2016.26 1.65 984.94 986.54 1001.85 983.66
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É5008.1577.77 1.58 4930.38 4932.89 5012.50 4915.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É2855.8142.79 1.52 2813.02 2815.02 2863.61 2797.16
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É199.622.84 1.44 196.78 197.31 199.83 196.34
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É29919.65422.53 1.43 29497.12 29583.35 29966.49 29472.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3345.0346.40 1.41 3298.63 3309.67 3349.50 3298.94
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3909.3452.84 1.37 3856.50 3857.63 3911.27 3843.63
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É3261.0544.03 1.37 3217.02 3226.86 3264.12 3212.16
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà24469.21304.14 1.26 24165.07 24163.29 24501.14 24093.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù13770.27171.69 1.26 13598.58 13608.02 13795.68 13547.52
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É6033.2973.21 1.23 5960.08 5970.82 6037.42 5947.89
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É439.914.58 1.05 435.33 436.92 440.61 435.25
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É19674.02198.22 1.02 19475.80 19475.63 19783.92 19431.79
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù1916.2419.18 1.01 1897.06 1899.69 1919.69 1885.31
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2391.3623.87 1.01 2367.49 2367.30 2392.84 2358.12
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4104.0740.66 1.00 4063.41 4060.77 4107.16 4052.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É754.116.99 0.94 747.12 749.08 755.46 747.01
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É173.301.62 0.94 171.68 172.00 173.56 171.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4449.2041.09 0.93 4408.11 4415.90 4451.91 4402.24
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4242.6939.08 0.93 4203.61 4210.17 4244.95 4197.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17692.37160.25 0.91 17532.12 17605.45 17726.22 17473.35
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2011.3917.56 0.88 1993.83 1992.14 2014.12 1971.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 447.603.87 0.87 443.73 445.24 448.13 443.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]1889.6914.41 0.77 1875.28 1876.75 1893.04 1865.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]4057.0830.69 0.76 4026.39 4034.13 4060.70 4022.29
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4258.8429.84 0.71 4229.00 4237.51 4262.59 4224.70
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5011535.5276.10 0.66 11459.42 11483.58 11546.12 11447.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1116.363.94 0.35 1112.42 1113.62 1128.84 1106.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É784.792.32 0.30 782.47 783.41 785.74 781.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É720.421.64 0.23 718.78 719.91 721.73 715.14
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH7323.382.55 0.03 7320.83 7322.91 7361.44 7282.96
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY14488.38-10.21 -0.07 14498.59 14505.04 14584.96 14408.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ11367.77-91.12 -0.80 11458.89 11476.92 11505.28 11341.65