22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
17/01/2018 02:29:52 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 1813031
2071813391
¥ÉÒ41155416981
+{«É13120515351
HÖ±É13120515351
HÖ±É618735191372
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É34981.14210.09 0.60 34771.05 34753.80 34997.71 34700.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É17860.6246.68 0.26 17813.94 17813.20 17875.69 17556.23
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É19616.3313.38 0.07 19602.95 19605.00 19620.29 19224.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -10011245.1354.62 0.49 11190.51 11190.31 11250.39 11135.56
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004761.0321.45 0.45 4739.58 4739.29 4762.75 4709.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50015273.5163.27 0.42 15210.24 15210.66 15278.18 15095.17
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5036953.21161.31 0.44 36791.90 36786.87 36974.73 36293.82
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2905.3021.77 0.75 2883.53 2884.31 2905.66 2873.08
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1823.178.24 0.45 1814.93 1815.18 1824.31 1805.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà5089.97-6.63 -0.13 5096.60 5108.40 5120.47 5038.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà2036.962.80 0.14 2034.16 2034.16 2039.55 2014.96
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 304493.1435.11 0.79 4458.03 4457.56 4496.68 4451.47
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001819.9912.15 0.67 1807.84 1808.52 1821.66 1800.19
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1240.137.86 0.64 1232.27 1232.68 1241.16 1225.37
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY12179.61150.59 1.25 12029.02 12014.97 12272.23 12014.68
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ20023.35198.31 1.00 19825.04 19831.58 20024.67 19633.74
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É29644.68288.49 0.98 29356.19 29272.97 29655.44 29272.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É395.213.71 0.95 391.50 392.04 395.52 384.36
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> §ÉÉùlÉ 22 >{eàG»É3773.8134.58 0.92 3739.23 3745.13 3774.53 3696.07
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH6771.7659.60 0.89 6712.16 6703.40 6820.44 6703.40
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 9101.4477.46 0.86 9023.98 9031.22 9107.30 8894.92
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù14925.14123.96 0.84 14801.18 14835.44 14932.33 14691.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù171.291.04 0.61 170.25 170.22 171.34 169.60
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2386.7613.90 0.59 2372.86 2374.44 2388.83 2334.15
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É>{ÉÉ{»É5960.7833.17 0.56 5927.61 5915.96 5961.53 5905.87
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{e»÷Äҫɱ»É4007.1921.03 0.53 3986.16 3987.28 4008.93 3924.00
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ±ÉÉWÇHà~É4210.1620.97 0.50 4189.19 4189.02 4212.43 4171.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 5011230.9255.65 0.50 11175.27 11175.34 11238.37 11139.29
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É251.481.25 0.50 250.23 250.45 251.99 246.90
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É759.133.55 0.47 755.58 756.17 760.30 746.58
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É15503.1171.67 0.46 15431.44 15446.38 15583.54 15168.02
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É4519.9019.50 0.43 4500.40 4500.15 4521.43 4471.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 460.511.88 0.41 458.63 459.39 461.03 454.88
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà±ÉHà~É4430.6617.39 0.39 4413.27 4413.20 4431.96 4377.51
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©ÉÒeHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É7744.3625.91 0.34 7718.45 7725.15 7755.80 7607.49
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]2255.297.52 0.33 2247.77 2255.68 2257.56 2216.92
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> «ÉÖÊ÷ʱÉ÷Ò]490.851.54 0.31 489.31 489.88 491.39 484.97
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2677.307.84 0.29 2669.46 2668.48 2685.24 2597.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥ÉàÊ]H ©ÉÊ÷Êù«É±»É3682.7510.48 0.29 3672.27 3674.72 3686.72 3610.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ10716.1431.00 0.29 10685.14 10687.59 10746.68 10580.81
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ3005.096.95 0.23 2998.14 3000.83 3006.04 2935.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ758.641.27 0.17 757.37 757.61 759.50 753.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ4558.837.39 0.16 4551.44 4552.31 4560.18 4473.05
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ5580.746.53 0.12 5574.21 5572.71 5583.68 5490.85
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±ÉHà~É Ê»É±ÉàG÷ >{eàG»É3039.163.15 0.10 3036.01 3036.76 3041.01 2983.17
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷à±ÉÒHÉà©É1619.181.27 0.08 1617.91 1610.60 1626.05 1599.38
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1778.67-0.28 -0.02 1778.95 1781.95 1783.94 1751.83
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà25946.54-9.69 -0.04 25956.23 26020.11 26020.11 25655.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà795.15-0.84 -0.11 795.99 798.25 798.25 789.76
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êe»JÒ¶É{ÉùÒ NÉÖeÃ»É +à{e »ÉÌ´É»ÉÒ»É4467.65-8.04 -0.18 4475.69 4485.18 4485.18 4417.93
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à{ÉYÇ4206.36-7.91 -0.19 4214.27 4217.38 4223.77 4150.27
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É15899.53-50.18 -0.31 15949.71 15983.77 15989.93 15746.59
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É23584.39-147.50 -0.62 23731.89 23920.80 23920.80 23218.31