22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ
28/06/2017 12:24:56 PM
´ÉyÉPÉ÷
OÉÖ~É´ÉyÉà±ÉÉPÉ÷à±ÉÉλoÉùHÖ±É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 1615031
1751194298
¥ÉÒ643449291121
+{«É617911151
HÖ±É879647441570
¶Éàù +ÉÅH
>{eàG»É Uà±±ÉÉà +ÉÅH£àù£Éù ~ÉÉà>{÷©ÉÉÅ£àù£Éù (%)+ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉLÉÖ±Éà±ÉÉà´ÉyÉÒ{ÉàPÉ÷Ò{Éà
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É 30896.62-61.63 -0.20 30958.25 30988.87 31000.48 30876.25
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Ê©ÉeHà~É14513.3844.50 0.31 14468.88 14497.09 14541.29 14404.55
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »©ÉÉà±É Hà~É15188.7347.65 0.31 15141.08 15155.39 15214.32 15057.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> -1009819.52-6.02 -0.06 9825.54 9833.14 9842.12 9791.84
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 2004128.55-1.20 -0.03 4129.75 4132.77 4137.63 4114.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> - 50013104.341.35 0.01 13102.99 13112.49 13131.83 13052.88
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »Éà{»ÉàG»É {ÉàG»÷ 5031399.14100.94 0.32 31298.20 31331.60 31474.83 31118.53
»É»÷à>{ÉàʥɱÉÒ÷Ò
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> OÉÒ{ÉàG»É2625.113.49 0.13 2621.62 2620.87 2632.11 2615.40
>{´Éà»÷©Éà{÷ »÷Äà÷àY
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HÉà¥ÉÉâ{ÉàG»É1594.49-0.40 -0.03 1594.89 1595.76 1598.23 1589.44
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +É>~ÉÒ+Éà4441.1031.63 0.72 4409.47 4415.83 4447.49 4384.69
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +à»É+à©É> +É>~ÉÒ+Éà1364.16-0.02 0.00 1364.18 1364.18 1365.80 1363.90
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 303930.83-11.88 -0.30 3942.71 3941.72 3942.05 3926.03
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 1001574.17-2.57 -0.16 1576.74 1576.01 1578.18 1568.57
»ÉàG÷ù±É >{eàG»É
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> eÉà±ÉàG»É - 200 1065.16-1.39 -0.13 1066.55 1066.02 1067.77 1060.74
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ©Éà÷±É11096.68134.80 1.23 10961.88 10997.52 11130.08 10940.53
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> Êù«É±÷Ò2038.5116.89 0.84 2021.62 2020.89 2044.26 2002.18
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1565.739.76 0.63 1555.97 1560.04 1574.47 1553.19
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É2843.9316.96 0.60 2826.97 2827.82 2850.23 2810.17
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> »ÉÒ~ÉÒ+à»É> >{eàG»É1941.039.16 0.47 1931.87 1934.33 1949.94 1929.46
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÉ´Éù2204.049.33 0.43 2194.71 2196.80 2214.20 2187.06
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà23553.1688.09 0.38 23465.07 23498.14 23621.87 23431.09
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà÷Éà6344.6322.08 0.35 6322.55 6343.82 6357.32 6298.54
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ~ÉÒ+à»É«ÉÖ 8100.2817.42 0.22 8082.86 8080.45 8140.50 8046.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY9764.2921.04 0.22 9743.25 9751.49 9787.78 9724.93
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY2503.914.97 0.20 2498.94 2500.05 2510.20 2478.61
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >{£Éà©Éâ¶É{É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY3375.785.68 0.17 3370.10 3368.42 3386.96 3355.82
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¥Éà{HàG»É26269.2635.12 0.13 26234.14 26198.99 26361.17 26125.40
+à»É +à{e ~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ >{¤É»÷ÄGSÉù >{eàG»É212.910.21 0.10 212.70 213.21 213.89 211.86
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH5473.142.81 0.05 5470.33 5475.88 5485.38 5451.33
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH5284.232.82 0.05 5281.41 5285.30 5299.32 5257.57
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ÷àH3779.520.80 0.02 3778.72 3781.67 3787.40 3764.37
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù13977.41-3.19 -0.02 13980.60 13970.55 13997.19 13916.85
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù3659.54-1.42 -0.04 3660.96 3665.65 3667.60 3643.31
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù1284.35-0.73 -0.06 1285.08 1287.47 1289.56 1277.31
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> ¾à±oÉHàù3709.23-3.85 -0.10 3713.08 3715.03 3717.97 3700.74
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 409.76-0.54 -0.13 410.30 410.51 410.82 408.73
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> >Î{e«ÉÉ ©Éà{«ÉÖ£àHSÉËùNÉ >{eàG»É 9859.69-13.48 -0.14 9873.17 9880.24 9885.92 9843.41
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> +Éà>±É +à{e NÉà»É13270.64-32.28 -0.24 13302.92 13338.84 13423.97 13269.80
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> £É»÷ ©ÉÚË´ÉNÉ HÅÉÖ©Éù NÉÖeûÉ10166.77-26.59 -0.26 10193.36 10201.59 10202.69 10107.18
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ17017.98-56.05 -0.33 17074.03 17016.79 17099.41 16919.65
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> HàÊ~É÷±É NÉÖeûÉ3408.44-27.02 -0.79 3435.46 3445.14 3446.27 3408.00
+à»É+à{e~ÉÒ ¥ÉÒ+à»É> H{]¬Ö©Éù e¬Öùà¥É±»É15706.42-163.30 -1.03 15869.72 15940.61 15972.96 15614.08