qɻ eN y .
X{«ÉÖ+ÉùÒoÉÒ Êe»Éà©¥Éù, 2017 qùÊ©É«ÉÉ{É ¥ÉÒ+à»É> {ÉÒSÉà ©ÉÖW¥É{ÉÉ

  ùX+Éà lÉÉùÒLÉ Êq´É»É
1 ¡ÉX»ÉnÉÉH Êq{É 26 X{«ÉÖ+ÉùÒ, 2017

NÉÖ®´ÉÉù

2 ©É¾É¶ÉÒ´ÉùÉmÉÒ 24 £àúÉÖ+ÉùÒ, 2017

¶ÉÖJ´ÉÉù

3 ¾Éà³Ò 13 ©ÉÉSÉÇ, 2017

»ÉÉà©É´ÉÉù

4 ùÉ©É {É´É©ÉÒ 4 +àʡɱÉ, 2017

©ÉÅNɳ´ÉÉù

5 eÉè. ¥ÉÉ¥ÉÉ »Éɾà¥É +ÉÅ¥ÉàeHù W«ÉÅlÉÒ +{Éà NÉÖe ¤É>eà 14 +àʡɱÉ, 2017 ¶ÉÖJ´ÉÉù
6 ©É¾Éùɺ÷Ä Êq´É»É 1 ©Éà, 2017

»ÉÉà©É´ÉÉù

7 ù©É]É{É >q 26 WÚ{É, 2017

»ÉÉà©É´ÉÉù

8 »´ÉlÉÅmÉ Êq´É»É 15 +ÉàNÉ»÷, 2017 ©ÉÅNɳ´ÉÉù
9 NÉiÉà¶É SÉlÉÖoÉÔ 25 +ÉàNÉ»÷, 2017

¶ÉÖJ´ÉÉù

10 ©É¾Él©ÉÉNÉÉÅyÉÒ W«ÉÅlÉÒ 2 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2017 »ÉÉà©É´ÉÉù
11 Êq´ÉÉ³Ò (±ÉK©ÉÒ ~ÉÚX) 19 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2017 NÉÖ®´ÉÉù
12 Êq´ÉÉ³Ò ¥ÉʱɡÉÊlÉ~ÉqÉ 20 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2017 ¶ÉÖJ´ÉÉù
13 ÊJ»É©É»É 25 Êe»Éà©¥Éù, 2017 »ÉÉà©É´ÉÉù

{ÉÒSÉà{ÉÒ ùX+Éà ¶ÉÊ{É´ÉÉù/ ùÊ´É´ÉÉùà +É´Éà Uà

  ùX+Éà lÉÉùÒLÉ Êq´É»É
1 ©É¾É´ÉÒù W«ÉÅlÉÒ 9 +àʡɱÉ, 2017

ùÊ´É´ÉÉù

2 ¥ÉHùÒ >q 2 »É~÷à©¥Éù, 2017

¶ÉÊ{É´ÉÉù

3 q¶ÉàùÉ 30 »É~÷à©¥Éù, 2017

¶ÉÊ{É´ÉÉù

4 ©É¾Éàù©É 1 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2017

ùÊ´É´ÉÉù

5 NÉÖ®{ÉÉ{ÉH W«ÉÅlÉÒ 4 {É´Éà©¥Éù, 2017 ¶ÉÊ{É´ÉÉù

-©ÉÖ¾lÉÇ ÷ÄàËeNÉ NÉÖ®´ÉÉù 19 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2017 (Êq´ÉɳÒ-±ÉK©ÉÒ ~ÉÚW{É){ÉÉ ùÉàW oɶÉà, Wà{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ XiÉHÉùÒ ~ÉUÒoÉÒ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.

-+àG»ÉSÉà{W AGlÉ HÉà> ~ÉiÉ ùX+Éà©ÉÉÅ £àù£Éù HùÒ ¶ÉHà Uà, Wà{ÉÉ ©ÉÉ÷à +NÉÉAoÉÒ +±ÉNÉ »ÉG«ÉÖDZÉù ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.