qɻ eN y .
X{+o e੥ 2016 qʩɫ{ +> {S W{
  ùX+Éà lÉÉùÒLÉ Êq´É»É
1 ¡ÉX»ÉnÉÉH Êq{É 26 X{«ÉÖ+ÉùÒ, 2016 ©ÉÅNɳ´ÉÉù
2 ©É¾ÉʶɴÉùÉmÉÒ 7 ©ÉÉSÉÇ, 2016 »ÉÉà©É´ÉÉù
3 ¾Éà³Ò 24 ©ÉÉSÉÇ, 2016 NÉÖ®´ÉÉù
4 NÉÖe ¤É>eà 25 ©ÉÉSÉÇ, 2016 ¶ÉÖJ´ÉÉù
5 eÉà. ¥ÉÉ¥ÉÉ»Éɾà¥É +ÉÅ¥ÉàeHù W«ÉÅlÉÒ 14 +àʡɱÉ, 2016 NÉÖ®´ÉÉù
6 ùÉ©É {É´É©ÉÒ 15 +àʡɱÉ, 2016 ¶ÉÖJ´ÉÉù
7 ©É¾É´ÉÒù W«ÉÅlÉÒ 19 +àʡɱÉ, 2016 ©ÉÅNɳ´ÉÉù
8 ù©É]É{É >q 6 WÖ±ÉÉ>, 2016 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù
9 »´ÉlÉÅmÉlÉÉ Êq´É»É 15 +ÉàNÉ»÷, 2016 »ÉÉà©É´ÉÉù
10 NÉiÉà¶É SÉlÉÖoÉÔ 5 »É~÷à©¥Éù, 2016 »ÉÉà©É´ÉÉù
11 ¥ÉHùÒ >q 13 »É~÷à©¥Éù, 2016 ©ÉÅNɳ´ÉÉù
12 q¶ÉàùÉ 11 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2016 ©ÉÅNɳ´ÉÉù
13 ©ÉÉà¾ù©É 12 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2016 ¥ÉÖyÉ´ÉÉù
14 Êq´ÉÉ³Ò 31 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2016 »ÉÉà©É´ÉÉù
15 NÉÖ® {ÉÉ{ÉH W«ÉÅlÉÒ 14 {É´Éà©¥Éù, 2016 »ÉÉà©É´ÉÉù

-©ÉÖ¾lÉÇ ÷ÄàËeNÉ, ùÊ´É´ÉÉù, 30 +ÉàG÷Éà¥Éù, 2016 (Êq´ÉɳÒ- ±ÉK©ÉÒ ~ÉÚW{É){ÉÉ ùÉàW oɶÉà, Wà{ÉÉ »É©É«É{ÉÒ XiÉHÉùÒ. ~ÉUÒoÉÒ X¾àù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
- +àG»ÉSÉà{W AGlÉ HÉà> ~ÉiÉ ùX+Éà©ÉÉÅ £àù£Éù HùÒ ¶ÉHà Uà, Wà{ÉÉ ©ÉÉ÷à +NÉÉAoÉÒ +±ÉNÉ »ÉùG«ÉÖ±Éù ¥É¾Éù ~ÉÉe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.