22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
~ÉÉmÉ »÷ÉàG»É

¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É ©ÉÉ÷à{ÉÉ ~ÉÉmÉ »÷ÉàG»É
J©É »÷ÉàG»É J©É »÷ÉàG»É
1 +à»ÉÒ»ÉÒ Ê±É. 26 ±ÉÉ»ÉÇ{É +à{e ÷ÖúÉÉà ʱÉ.
2 +Å¥ÉÖX ʻɩÉà{÷Ã»É Ê±É. 27 ©Éʾ{r +à{e ©Éʾ{r ʱÉ.
3 +àÎG»É»É ¥Éà{H ʱÉ. 28 ©ÉÉùÖÊlÉ »ÉÖ]ÖHÒ >Î{e«ÉÉ Ê±É.
4 ¥ÉXW +Éà÷Éà ʱÉ. 29 +à{É÷Ò~ÉÒ»ÉÒ Ê±É.
5 §ÉÉùlÉÒ +àù÷à±É ʱÉ. 30 +Éà>±É +à{e {ÉàSÉù±É NÉà»É HÉà~ÉÉâ.
6 §Éà±É 31 ~ÉÅX¥É {Éà¶É{É±É ¥Éà{H
7 §ÉÉùlÉ ¡Éà÷ÄÉàÊ±É«É©É HÉà~ÉÉâ ʱÉ. 32 ~ÉÉ´Éù OÉÒe HÉà~ÉÉâ. ʱÉ.
8 Hà>{ÉÇ §ÉÉùlÉ Ê±É. 33 ùà{É¥ÉG»ÉÒ ±Éà¥»É Ê±É.
9 Ê»É~±ÉÉ Ê±É. 34 Êù±ÉÉ«É{»É HÉà©«ÉÖÊ{ÉHà¶É{»É ʱÉ.
10 eÒ+à±É+࣠ʱÉ. 35 Êù±ÉÉ«É{»É HàÊ~É÷±É ʱÉ.
11 eÉè ùàfÒ] ±Éà¥ÉÉàùà÷ùÒ] ʱÉ. 36 Êù±ÉÉ«É{»É >{e»÷ÄÒ] ʱÉ.
12 NÉà>±É (>Î{e«ÉÉ) ʱÉ. 37 Êù±ÉÉ«É{»É >{¤É»÷ÄHSÉù ʱÉ.
13 +àSÉ»ÉÒ+à±É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY»É ʱÉ. 38 Êù±ÉÉ«É{»É ~ÉÉ´Éù ʱÉ.
14 +àSÉeÒ+ࣻÉÒ Ê±É. 39 »Éà»ÉÉ NÉÉà´ÉÉ
15 +àSÉeÒ+ࣻÉÒ ¥Éà{H ʱÉ. 40 »÷Ò±É +ÉàoÉÉàÊù÷Ò +É࣠>Î{e«ÉÉ
16 ¾ÒùÉà ¾Éà{eÉ ©ÉÉà÷»ÉÇ Ê±É. 41 »÷à÷ ¥Éà{H +É࣠>Î{e«ÉÉ
17 ʾ{qɱHÉà >{e»÷ÄÒ] ʱÉ. 42 »ÉÒ©Éà{»É ʱÉ.
18 ʾ{qÖ»lÉÉ{É «ÉÖÊ{ɱÉÒ´Éù ʱÉ. 43 »÷ù±ÉÉ>÷ >{e. (>Î{e«ÉÉ) ʱÉ.
19 +É>»ÉÒ+É>»ÉÒ+É> ¥Éà{H ʱÉ. 44 »É{É £É©ÉÉÇ»«ÉÖÊ÷H±»É >{e.
20 >{¤É. qà´É. £É>. HÅ. ʱÉ. 45 »ÉÖ]±ÉÉà{É +à{ÉYÇ Ê±É.
21 >{£Éà»ÉÒ»É ÷àH{ÉÉà±ÉÉàY»É ʱÉ. 46 ÷É÷É ©ÉÉà÷»ÉÇ Ê±É.
22 +É>÷Ò»ÉÒ Ê±É. 47 ÷É÷É ~ÉÉ´Éù HÅ~É{ÉÒ Ê±É.
23 ÊWÅqÉ±É »÷Ò±É +à{e ~ÉÉ´Éù ʱÉ. 48 ÷É÷É »÷Ò±É Ê±É.
24 W«É¡ÉHÉ¶É +à»ÉÉàʻɫÉà÷Ã»É Ê±É. 49 ÷É÷É H{»É±÷{»ÉÒ Ê±É.
25 HÉà÷H ©Éʾ{r ¥Éà{H ʱÉ. 50 Ê´É¡ÉÉà ʱÉ.
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.