22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
©ÉÉʾlÉÒ ¡É»ÉÉù
¥ÉXù©ÉÉÅ {ÉÒSÉà{ÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉà Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ +ÅlÉùà ¡É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà&
  • Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH ÊHÅ©ÉlÉ
  • Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH ÊHÅ©ÉlÉà ©ÉàSÉ oÉ´ÉÉ ~ÉÉmÉ WooÉÉà
  • Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH >{eàG»É ©ÉÚ±«ÉÉà
  • ¥ÉXù{ÉÒ HÖ±É LÉùÒqÒ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ{ÉÒ HÖ±É eà~oÉ
  • ©ÉÉHâ÷ eà~oÉ (~ÉÉÅSÉ Ê¥ÉeûÉ/+ÉࣻÉÇ)
+ÉàeÇù qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ³É qùÊ©É«ÉÉ{É Êe»É~±Éà HùÉlÉÒ ¥ÉyÉÒ ©ÉÉʾlÉÒ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH °~É{ÉÒ ¾¶Éà.

¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É qùÊ©É«ÉÉ{É{ÉÉ ¥ÉÉà±÷{ÉÉà »JÒ{É ¶ÉÉà÷&

ʻɻ÷©É Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É +ÉyÉÉÊùlÉ ÷SɱÉÉ>{É +à ÊHÅ©ÉlÉÊ¥ÉÅqÖ+Éà+à G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É LÉùÒqÒ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉ »ÉÉoÉà q¶ÉÉǴɶÉà. G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É WooÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇ»ÉÇ{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É ¾¶Éà.

©ÉÉHâ÷ eà~oÉ Ê´É{eÉà SÉÉù ¸Éàºc §ÉÉ´ÉÉà »ÉÉoÉà Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É q¶ÉÉǴɶÉà. +É ¡Él«ÉàH §ÉÉ´Éà A~ɱɥyÉ G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É WooÉÉ{Éà ~ÉiÉ q¶ÉÉǴɶÉà. {ÉÒSÉà{ÉÖÅ AqɾùiÉ +É ¥ÉÉ¥ÉlÉ{Éà »~ɺ÷ Hù¶Éà&

©ÉÉHâ÷ eà~oÉ{ÉÖÅ AqɾùiÉ&

+ÉàeÇù ¥ÉÖH&
LÉùÒq WooÉÉà LÉùÒq §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà
100 +à÷Ò+Éà 91 100
100 96 91.5 100
150 95 93 100
50 93 95 100
100 91.5 96 200
100 91 97 50
100 90 98.5 50
    99 100


©ÉÉNÉ-~ÉÖù´ÉcÉ ~ÉÊùʶɺ÷&

  ÊHÅ©ÉlÉ Ê¥ÉÅqÖ   G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É LÉùÒq WolÉÉà   G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà   »ÉÉàqÉ~ÉÉmÉ WooÉÉà   SÉÉàLLÉÖÅ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É
96 200 600 200 400
95 350 400 350 50
93 400 300 300 100
91.5 500 200 200 300
91 600 100 100 500


LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É °.95.00 (Wà §ÉÉ´Éà ´ÉyÉÖ©ÉÉÅ ´ÉyÉÖ WooÉÉ{ÉÖÅ ÷ÄàÊeÅNÉ oÉ«ÉÖÅ) Uà.

©ÉÉHâ÷ eà~oÉ q¶ÉÉǴɶÉà&
  • ~ÉUÒ{ÉÉ SÉÉù §ÉÉ´É »ÉʾlÉ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É
  • +É ¡Él«ÉàH §ÉÉ´Éà LÉùÒqÒ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ{ÉÉ G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É WooÉÉ+Éà
  • G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É WooÉÉ+Éà©ÉÉÅ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà{ÉÉà »É©ÉÉ´Éà¶É ¾¶Éà.
LÉùÒq WooÉÉà LÉùÒq §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà
350 95 95 400
400 93 96 600
500 91.5 97 650
600 91 98.5 700
700 90 99 800


Xà Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ {É oÉ> ¾Éà«ÉlÉÉà ~ÉUÒ ¸Éàºc LÉùÒqÒ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ{ÉÉ +ÉàeÇùÉà q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ Ê´ÉÊ´ÉyÉ »É©É«ÉNÉÉ³É ©ÉÉ÷à{ÉÉ ¥ÉXù ÊSÉmÉ{ÉÒ Ê´É{eÉà
  KÉàmÉ   HÉà> +ÉàeÇù qÉLÉ±É Hù´ÉÉ ~ÉÚ´Éâ   +ÉàeÇù qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉNÉɳɩÉÉÅ     +ÉàeÇù ©ÉàÊSÉÅNÉ +{Éà H{£©Éâ¶É{É NÉɳɩÉÉÅ  
+à±É÷Ò~ÉÒ LÉɱÉÒ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É +àH ´ÉÉù Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É +à ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É, l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ
Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É
+à±É÷ÒG«ÉÖ LÉɱÉÒ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH ©ÉàSÉ oÉ´ÉÉ ~ÉÉmÉ WooÉÉà LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´Éà oÉ«Éà±ÉÉ Uà±±ÉÉ »ÉÉàqÉ{ÉÉà WooÉÉà
LÉÚ±ÉlÉÉà LÉɱÉÒ LÉɱÉÒ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É, +àH´ÉÉù
Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É; l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ LÉɱÉÒ ù¾à Uà
DSÉÉà LÉɱÉÒ »É´ÉÉâSSÉ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH LɱÉÚlÉÉà §ÉÉ´É Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »É´ÉÉâSSÉ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É q¶ÉÉÇ´ÉɶÉà.
{ÉÒSÉÉà LÉɱÉÒ {«ÉÚ{ÉlÉ©É Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É q¶ÉÉÇ´ÉÉ«É l«ÉÉÅ »ÉÖyÉÒ »ÉÉäoÉÒ {ÉÒSÉÉà
Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É
+à±É»ÉÒHà÷Ò+à±É+à©É/ «ÉÖ»ÉÒHà÷Ò+à±É+à©É LÉɱÉÒ LÉɱÉÒ LÉɱÉÒ
¥ÉÅyÉ +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É
HÖ±É ¥ÉÉ«É eà~oÉ LÉɱÉÒ +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ LÉùÒqÒ +ÉàeÇù{ÉÉà HÖ±É WooÉÉà +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ LÉùÒqÒ +ÉàeÇù{ÉÉà HÖ±É WooÉÉà
HÖ±É »Éà±É eà~oÉ LÉɱÉÒ +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ´ÉàSÉÉiÉ +ÉàeÇù{ÉÉà HÖ±É WooÉÉà +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ{ÉÉ ¥ÉyÉÉ ´ÉàSÉÉiÉ +ÉàeÇù{ÉÉà HÖ±É WooÉÉà
»Éà{»ÉàG»É +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉ ¥ÉÅyÉ ©ÉÚ±«É ~Éù Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH ©ÉÚ±«É »Éà{»ÉàG»É{ÉÒ Î»J~»É{ÉÉ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É +ÉyÉÉÊùlÉ ¾¶Éà. »Éà{»ÉàG»É{ÉÒ Î»J~»É{ÉÉ ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É l«ÉÉùà +{Éà V«ÉÉùà §ÉÉ´É +~Éeà÷ oÉÉ«É l«ÉÉùà
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.