22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¡ÉÒ +Éà~É{É »Éà¶É{É{ÉÒ ±ÉÉKÉÊiÉGlÉÉ+Éà


 • +àH LÉÉ»É »÷ÉàH ©ÉÉ÷à ʻɻ÷©É©ÉÉÅ qÉLÉ±É Hùà±ÉÉ ¥ÉyÉÉ +ÉàeÇ»ÉÇ +àH W §ÉÉ´Éà +à÷±Éà Hà ¥ÉXù{ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´Éà ©ÉàSÉ oɶÉà.
 • +ÉàeÇ»ÉÇ +ÉàeÇù qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉNÉɳɩÉÉÅ +àHmÉ HùÉ«É Uà +{Éà lÉà{ÉÉà +©É±É +ÉàeÇù ©ÉàÊSÉÅNÉ +{Éà H{£©Éâ¶É{É »É©É«ÉNÉɳɩÉÉÅ oÉÉ«É Uà.
 • ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É{ÉÉà »É©É«ÉNÉɳÉà 15 Ê©ÉÊ{É÷{ÉÉà +à÷±Éà Hà »É´ÉÉùà 9.00 ´ÉÉN«ÉÉoÉÒ 9.15 ´ÉÉN«ÉÉ »ÉÖyÉÒ{ÉÉà ¾¶Éà.
 • »ÉÉàqÉ Hù´ÉÉ (÷Äàe»É +àÎG]G«ÉÖ¶É{É) »É©É«Éà ʱÉÊ©É÷ +ÉàeÇ»ÉÇ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇ»ÉÇ »ÉÉ©Éà +OÉJ©É ©É೴ɶÉà.
 • ¥ÉyÉÉ +ÉàeÇ»ÉÇ{Éà ~ÉÚiÉÇ WooÉÉ©ÉÉÅ X¾àù Hù´ÉÉ Xà>¶Éà, Xà +ÉàeÇ»ÉÇ{ÉÉà WooÉÉà lÉà{ÉÉ X¾àù HùÉ«Éà±ÉÉ (Êùʴɱe) WooÉÉ »ÉÉoÉà ©Éà³ {Éʾ LÉÉ«É lÉÉà lÉà +ÉàeÇ»ÉÇ ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ qà´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà {Éʾ.
 • +©É±É {É HùÉ«Éà±ÉÉ ~ÉÉmÉ +ÉàeÇ»ÉÇ{Éà +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »Éà¶É{É©ÉÉÅ ±É> W´ÉɶÉà.
 • ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ HÉà> »ÉÉàqÉ {É oÉÉ«É +à´ÉÉ ÊH»»ÉÉ©ÉÉÅ ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ qÉLÉ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉ +ÉàeÇ»ÉÇ{Éà +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »Éà¶É{É©ÉÉÅ »É©É«É{ÉÉ +OÉJ©É{ÉÉ +ÉyÉÉùà ±É> W´ÉɶÉà. +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ qùÊ©É«ÉÉ{É{ÉÉ ¡ÉoÉ©É »ÉÉàqÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{Éà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
 • ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É{ÉÉ +ÉàeÇù qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ³É qùÊ©É«ÉÉ{É, Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ +ÅlÉùà ¡Él«ÉàH »÷ÉàH{ÉÉ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É (§ÉÉ´ÉÉà){ÉÒ NÉiÉlÉùÒ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà +{Éà lÉà »÷ÉàH{ÉÉ Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É »É¾ ©ÉàSÉ oÉ´ÉÉ~ÉÉmÉ WooÉÉ »ÉÉoÉà ¡É»ÉÉÊùlÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà ÷SÉ ±ÉÉ>{É ÊHÅ©ÉlÉÉà+à A~ɱɥyÉ WooÉÉ+Éà{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà »ÉÉoÉà »ÉŧÉÊ´ÉlÉ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É{ÉÉ +ÉyÉÉùà ʻɻ÷©É ÷SɱÉÉ>{É Êe»É~±Éà Hù¶Éà. ©ÉÉHâ÷ eà~oÉ Ê´É{eÉà©ÉÉÅ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É »ÉÉoÉà +à ~ÉUÒ{ÉÉ SÉÉù §ÉÉ´É X¾àù HùɶÉà. ¡ÉÉ>»É ~ÉÉà>{÷ûÉ{ÉÒ »ÉÉoÉà LÉùÒqÒ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ ~ÉKÉà A~ɱɥyÉ HÖ±É WooÉÉ{Éà q¶ÉÉÇ´ÉlÉÒ Ê´ÉNÉlÉÉà ¾¶Éà. Xà HÉà>
  Ê{Éqâ¶ÉH §ÉÉ´É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ {É¾Ó HùÉ> ¾Éà«É lÉÉà LÉùÒqÒ +{Éà ´ÉàSÉÉiÉ{ÉÉ A~ɱɥyÉ WooÉÉ©ÉÉÅoÉÒ ¸Éàºc +ÉàeÇù{Éà q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
 • ©ÉàÊSÉÅNÉ Ê~ÉÊù«Ée{ÉÒ »É©ÉÉÎ~lÉ+à ʻɻ÷©É »Éà{»ÉàG»É +{Éà +{«É >{eÉ«É»ÉÒ»É{ÉÉÅ ©ÉÚ±«ÉÉà{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ Hùà Uà +{Éà >{eàG»É ´É౫ÉÖ]{Éà Ê´ÉlÉùÒlÉ Hùà Uà.
 • ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É qùÊ©É«ÉÉ{É ¥ÉyÉÒ ~ÉÉmÉ Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò]{Éà 20 ÷HÉ{ÉÖÅ »É©ÉÉ{É ¡ÉÉ>»É ¥Éà{e ±ÉÉNÉÖ ~Ée¶Éà.
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.