22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
Êù»H ©Éà{ÉàW©Éà{÷
©ÉÉÊWÇ{»É +{Éà HÉà±Éà÷ù±É& G«ÉÖ©«ÉÖ±ÉàÊ÷´É WooÉÉ ©ÉÉ÷à +ÉàeÇù{ÉÉ »lÉùàà ©ÉÉÊWÇ{»É +{Éà HÉà±Éà÷ù±É +àHmÉ HùɶÉà.

¡ÉÉ>»É ¥Éà{eÃ»É +{Éà »ÉHÔ÷ Ê£±÷»ÉÇ & ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É qùÊ©É«ÉÉ{É ¥ÉyÉÒ ~ÉÉmÉ Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò]{Éà 20 ÷HÉ{ÉÖÅ »É©ÉÉ{É ¡ÉÉ>»É ¥Éà{e ±ÉÉNÉÖ ~Ée¶Éà. »Éà{»ÉàG»É{ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ ©ÉÚ±«É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ H«Éâ >{eàG»É Xà Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ »ÉÒ©ÉÉ A±±ÉÅPÉÒ WlÉÉà ¾¶Éà lÉÉà ´ÉlÉÇ©ÉÉ{É ¡ÉoÉÉ (»Éà¥ÉÒ »ÉùG«ÉÖ±Éù ùà£ù{»É {ÉÅ. +à»É+à©ÉeÒ+Éù~ÉÒeÒ / ~ÉÉàʱɻÉÒ / »ÉùG«ÉÖ. -37 / 2001 lÉÉùÒLÉ 28 WÚ{É, 2001) ¡É©ÉÉiÉà ©ÉÉHâ÷ ´ÉÉ>e »ÉHÔ÷ úÉàH»ÉÇ +©É±É©ÉÉÅ +É´ÉlÉÉÅ ÷ÄàÊeÅNÉ +÷HÒ W¶Éà. ÷ÄàÊeÅNÉ Ê´ÉùÉ©É +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ{ÉÉ ¡ÉÉùŧÉà ±ÉÉNÉÖ ~Ée¶Éà. >{eàG»É{ÉÖÅ A±±ÉÅPÉ{É ¡ÉÒ-+Éà~É{É ©ÉàÊSÉÅNÉ »Éà¶É{É qùÊ©É«ÉÉ{É »ÉÉàqÉ+Éà{ÉÉ +©É±É +{Éà ~ÉÖʺ÷ ~Éù +»Éù {É¾Ó Hùà.
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.