22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ


¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É qùÊ©É«ÉÉ{É »÷ÉàH{ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ ©ÉÉ÷à {ÉÒSÉà ¡É©ÉÉiÉà{ÉÒ SÉÉù SÉùiÉ{ÉÒ ¡ÉÊJ«ÉÉ{Éà +{ÉÖ»Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É =+à §ÉÉ´É Hà Wà §ÉÉ´Éà ©É¾nÉ©É WooÉÉà ÷Äàe oÉ«ÉÉà ¾Éà«É
Xà ¥É¾ÖÊ´ÉyÉ §ÉÉ´É +Ê»lÉl´É©ÉÉÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà
  
LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É = +à §ÉÉ´É Hà Wà §ÉÉ´Éà +ÉàUÉ©ÉÉÅ +ÉàUÖÅ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É ¾Éà«É
Xà ¥É¾ÖÊ´ÉyÉ §ÉÉ´É +Ê»lÉl´É©ÉÉÅ ¾Éà«É l«ÉÉùà
  
LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É = +ÉNɱÉÉ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ {ÉYH{ÉÉà §ÉÉ´É
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.