22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
>{eàG»É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ


+ÉàeÇù qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÉ »É©É«ÉNÉÉ³É qùÊ©É«ÉÉ{É Ê{É«ÉÊ©ÉlÉ +ÅlÉùà ¥ÉÒ+à»É>{ÉÉ ¥ÉyÉÉ >{eàG»É Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH ©ÉÚ±«É{ÉÉà ¡É»ÉÉù Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +ÉàeÇù +à{÷ÄÒ »É©É«ÉNÉÉ³É ¥ÉÉq, Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH >{eàG»É »÷ÉàH (»÷ÉàG»É)©ÉÉÅ »÷ÉàH (»÷ÉàG»É){ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É (§ÉÉ´ÉÉà){Éà V«ÉÉùà ~ÉiÉ LÉÚ±ÉlÉÖÅ ©ÉÚ±«É NÉiÉ´ÉÉ ©ÉÉ÷à Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ HùɶÉà l«ÉÉùà »É©ÉÉ´ÉɶÉà. Ê{Éqâ¶ÉÉl©ÉH §ÉÉ´É{ÉÉ +§ÉÉ´É©ÉÉÅ »÷ÉàH{ÉÉà +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É ´ÉÉ~Éù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.+àH ´ÉÉù »Éà{»ÉàG»É{ÉÒ ¥ÉyÉÒ 30 λJ~É{ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ oÉÉ«É +à÷±Éà ´ÉÉ»lÉÊ´ÉH >{eàG»É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ HùÒ lÉà{Éà q¶ÉÉÇ´É´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.

»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.