22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
+ÉàeÇù{ÉÉ +©É±É{ÉÉà +OÉJ©É
»É©É«É-§ÉÉ´É{ÉÉ +ÉyÉÉùà +ÉàeÇù{ÉÉà +©É±É Hù´ÉÉ »É©É«Éà ʱÉÊ©É÷ +ÉàeÇùÉà{Éà ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà »ÉÉ©Éà +OÉJ©É +~ÉÉ«É Uà. +ÉàeÇù{ÉÉ +©É±É{ÉÉà J©É {ÉÒSÉà WiÉÉ´«ÉÉ ¡É©ÉÉiÉà W ¾¶Éà.
  • ~ÉÉmÉ Ê±ÉÊ©É÷ +ÉàeÇùÉà ~ÉÉmÉ Ê±ÉÊ©É÷ +ÉàeÇùÉà »ÉÉoÉà ©ÉàSÉ HùɶÉà
  • ¥ÉÉHÒ ù¾à±ÉÉ Ê±ÉÊ©É÷ +ÉàeÇùÉà ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà »ÉÉoÉà ©ÉàSÉ HùɶÉà.
  • ¥ÉÉHÒ ù¾à±ÉÉ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà{Éà ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà »ÉÉoÉà ©ÉàSÉ HùɶÉà.
ʻɻ÷©É©ÉÉÅ qÉLÉ±É HùÉ«Éà±ÉÉ ¥ÉyÉÉ +ÉàeÇùÉà{Éà »É©ÉÉ{É §ÉÉ´Éà +à÷±Éà Hà ¥ÉXù©ÉÉÅ{ÉÉ LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´Éà ©ÉàSÉ HùɶÉà.

¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É qùÊ©É«ÉÉ{É ©ÉàSÉ {É oÉ«Éà±ÉÉ ¥ÉyÉÉ Ê±ÉÊ©É÷ +ÉàeÇùÉà{Éà §ÉÉ´É-»É©É«É{ÉÉ +OÉJ©É{ÉÉ +ÉyÉÉùà +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ{ÉÒ +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ LÉ»Éàe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.

¥ÉyÉÉ ©ÉàSÉ {ÉHùÉ«Éà±ÉÉ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇ»ÉÇ{Éà LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´Éà ʱÉÊ©É÷ +ÉàeÇ»ÉÇ lÉùÒHà +Ê´ÉùlÉ »ÉmÉ©ÉÉÅ LÉ»Éàe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà +{Éà lÉà+Éà lÉà©É{ÉÉ ©ÉÚ³ ÷É>©É »÷à©~É{Éà X³´ÉÒ ùÉLɶÉà.

¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ {É oÉ«ÉÉà ¾Éà«É Hà V«ÉÉÅ ©ÉÉmÉ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà ¾Éà«É, +à´ÉÉ ÊH»»ÉÉ©ÉÉÅ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà{Éà +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É »ÉÉoÉà ©ÉàSÉ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. ¥ÉyÉÉ ©ÉàSÉ {É oÉ«Éà±ÉÉ +ÉàeÇùÉà{Éà +Ê´ÉùlÉ ¥ÉXù©ÉÉÅ »É©É«É{ÉÉ +OÉJ©É ¡É©ÉÉiÉà +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´Éà +Ê´ÉùlÉ ¥ÉXù{ÉÒ +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ LÉ»Éàe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É »÷ÉàH{ÉÉà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É ¾¶Éà.

¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ »ÉÉàqÉ {É ¾Éà«É (+à÷±Éà Hà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É Ê{ÉyÉÉÇÊùlÉ {É oÉ«ÉÉà ¾Éà«É) +{Éà Xà ©ÉàSÉ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à HÉà> ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇù {É ¾Éà«É lÉÉà ~ÉUÒ ©ÉÉHâ÷ +ÉàeÇùÉà (Hà Wà +ÉNɱÉÉ Êq´É»É{ÉÉ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É{ÉÉ Uà) +{Éà ʱÉÊ©É÷ +ÉàeÇùÉà{Éà ÊHÅ©ÉlÉ-»É©É«É{ÉÉ +OÉJ©É{ÉÉ yÉÉàùiÉà +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ{ÉÒ +ÉàeÇù ¥ÉÖH©ÉÉÅ LÉ»Éàe´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà. +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ qùÊ©É«ÉÉ{É ¡ÉoÉ©É »ÉÉàqÉ{ÉÉ §ÉÉ´É{Éà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.

»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.