22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
AqɾùiÉ
AqɾùiÉ 1&

+ÉàeÇù ¥ÉÖH
+ÉàeÇù {ÉÅ. LÉùÒq WooÉÉà LÉùÒq §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà +ÉàeÇù {ÉÅ.
1 100 +à÷Ò+Éà 91 100 7
2 100 96 91.5 100 8
3 150 95 93 100 9
4 50 93 95 100 10
5 100 91.5 96 200 11
6 100 91      

©ÉÉNÉ-~ÉÖù´ÉcÉ ~ÉÊùʶɺ÷&
ÊHÅ©ÉlÉ Ê¥ÉÅqÖ »É©ÉOÉ LÉùÒq WooÉÉà »É©ÉOÉ ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà ´ÉàSÉÉiÉ~ÉÉmÉ WooÉÉà SÉÉàLLÉÖÅ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É (©ÉÉNÉ ~ÉÖù´ÉcÉ +»ÉÅlÉÖ±É{É)
96.00 200 600 200 400
95.00 350 400 350 50
93.00 400 300 300 100
91.50 500 200 200 300
91.00 600 100 100 500

+É AqɾùiÉ©ÉÉÅ °. 95 ¥ÉXù{ÉÉà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É ¾¶Éà +{Éà »÷ÉàH{ÉÉ 350 «ÉÖÊ{É÷ûÉ{ÉÉà +à §ÉÉ´Éà »ÉÉàqÉà oɶÉà.
Xà ´Éà~ÉÉù oÉ«Éà±ÉÉà »É©ÉÉ{É WooÉÉà ¥É¾ÖÊ´ÉyÉ ÊHÅ©ÉlÉÊ¥ÉÅqÖ yÉùÉ´ÉlÉÉà ¾Éà«É lÉÉà, +É~ÉiÉà ¾´Éà ~ÉUÒ{ÉÉ SÉùiÉ©ÉÉÅ W>¶ÉÖÅ


AqɾùiÉ 2&

+ÉàeÇù ¥ÉÖH
+ÉàeÇù {ÉÅ. LÉùÒq WooÉÉà LÉùÒq §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà +ÉàeÇù {ÉÅ.
1 1000 +à÷Ò+Éà +à÷Ò+Éà 500 7
2 1000 96.30 94.00 500 8
3 3000 96.20 96.20 1000 9
4 1500 94.00 96.30 3500 10
5 2000 92.00 98.00 3000 11
6 1000 90.00      

©ÉÉNÉ-~ÉÖù´ÉcÉ ~ÉÊùʶɺ÷&
ÊHÅ©ÉlÉ Ê¥ÉÅqÖ »É©ÉOÉ LÉùÒq WooÉÉà »É©ÉOÉ ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà »ÉÉàqÉ~ÉÉmÉ VooÉÉà SÉÉàLLÉÖÅ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É (©ÉÉNÉ ~ÉÖù´ÉcÉ +»ÉÅlÉÖ±É{É)
98.00 1000 8500 1000 7500
96.30 2000 5500 2000 3500
96.20 5000 2000 2000 3000
94.00 6500 1000 1000 5500
92.00 8500 500 500 8000
90.00 9500 500 500 9000

+¾Ó ¥Éà §ÉÉ´É °.96.20 +{Éà °.96.30 Uà Wà §ÉÉ´Éà ©ÉàSÉ oÉ´ÉÉ ~ÉÉmÉ WooÉÉà »ÉÉäoÉÒ +ÊyÉH Uà +à÷±Éà +É~ÉiÉà SÉÉàLLÉÉ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É ~Éù {ÉWù HùÒ+à +{Éà »ÉÉäoÉÒ +ÉàUÖÅ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É yÉùÉ´ÉlÉÉ §ÉÉ´É{Éà ~É»ÉÅq HùÒ+à Wà °.96.20 Uà. +ÉoÉÒ +É ÊH»»ÉÉ©ÉÉÅ ¥ÉXù{ÉÉà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É °.96.20 oɶÉà +{Éà »÷ÉàH{ÉÉ 2000 «ÉÖÊ{É÷ûÉ{ÉÉà »ÉÉàqÉà +à §ÉÉ´Éà oɶÉà.
Xà l«ÉÉÅ ´ÉÉ౫ÉÖ©É ´ÉyÉÉùlÉÉ ¥É¾ÖÊ´ÉyÉ §ÉÉ´É ¾Éà«É Hà Wà §ÉÉ´Éà +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É ±ÉPÉÖlÉ©É ¾Éà«É lÉÉà +É~ÉiÉà ¾´Éà ~ÉUÒ{ÉÉ SÉùiÉ©ÉÉÅ W>¶ÉÖÅ.


AqɾùiÉ 3&

+ÉàeÇù ¥ÉÖH
+ÉàeÇù {ÉÅ. LÉùÒq WooÉÉà LÉùÒq §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ §ÉÉ´É ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà +ÉàeÇù {ÉÅ.
1 1000 +à÷Ò+Éà +à÷Ò+Éà 500 7
2 1000 96.30 94.00 500 8
3 3000 96.20 96.20 1000 9
4 1500 94.00 96.30 3000 10
5 2000 92.00 98.00 3000 11
6 1000 90.00      

©ÉÉNÉ-~ÉÖù´ÉcÉ ~ÉÊùʶɺ÷&
§ÉÉ´É Ê¥ÉÅqÖ

»É©ÉOÉ LÉùÒq WooÉÉà

»É©ÉOÉ ´ÉàSÉÉiÉ WooÉÉà

»ÉÉàqÉ~ÉÉmÉ WooÉÉà

SÉÉàLLÉÖÅ +ÉàeÇù +»ÉÅlÉÖ±É{É

(©ÉÉNÉ ~ÉÖù´ÉcÉ +»ÉÅlÉÖ±É{É)

98.00 1000 8000 1000  
96.30 2000 5000 2000 3000
96.20 5000 2000 2000 3000
94.00 6500 1000 1000  
92.00 8500 500 500  
90.00 9500 500 500  


+¾Ó ¥Éà §ÉÉ´É Uà Hà Wà §ÉÉ´Éà ©ÉàSÉ oÉ´ÉÉ ~ÉÉmÉ WooÉÉà ©É¾nÉ©É Uà lÉà©É W SÉÉàLLÉÉ +ÉàeÇù{ÉÉ +»ÉÅlÉÖ±É{É{ÉÉà J©É ~ÉiÉ »É©ÉÉ{É W Uà +à÷±Éà Wà §ÉÉ´É +ÉNɱÉÉ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É{ÉÒ »ÉÉäoÉÒ +ÊyÉH {ÉYH Uà lÉà{Éà LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É NÉiÉ´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà.
  • Xà +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É °.96.50 Uà lÉÉà ¥ÉXù©ÉÉÅ LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É = °.96.30
  • Xà +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É °.96.10 Uà lÉÉà ¥ÉXù©ÉÉÅ LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É = °.96.20
  • Xà +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É °.96.25 Uà lÉÉà ¥ÉXù©ÉÉÅ LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É = °.96.25 Uà (HÉùiÉ Hà +ÉNɱÉÉà ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É ÊHÅ©ÉlÉÊ¥ÉÅqÖ{ÉÉ ©Éy«É©É ©ÉÚ±«Éà Uà Hà Wà Ê¥ÉÅqÖ+à ©ÉàSÉ oÉ´ÉÉ ~ÉÉmÉ WooÉÉà »ÉÉäoÉÒ +ÊyÉH Uà +{Éà ©ÉÉNÉ ~ÉÖù´ÉcÉ ´ÉSSÉà{ÉÉà NÉɳÉà »É©ÉÉ{É Uà.)
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.