22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
>ÎG´É÷Ò »ÉàNÉ©Éà{÷©ÉÉÅ ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ HÉà±É +ÉàG¶É{É «ÉÅmÉiÉÉ{ÉÉà ¡ÉÉùŧÉ
Ê»ÉG«ÉÖÊù÷Ò] +à{e +àG»ÉSÉà{W ¥ÉÉàeÇ +É࣠>Î{e«ÉÉ (»Éà¥ÉÒ)+à 15 WÖ±ÉÉ>, 2010{ÉÒ lÉÉùÒLÉ{ÉÉ »ÉùG«ÉÖ±Éù (»ÉÒ+É>+Éù / +à©É+ÉùeÒ / eÒ~ÉÒ / 21 / 2010) ¥É¾Éù ~ÉÉeëÉÉà Uà, Wà©ÉÉÅ ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ HÉà±É +ÉàG¶É{É qÉLÉ±É Hù´ÉÉ{ÉÒ UÚ÷ +É~ÉÒ Uà. ¥ÉÒ+à»É>+à +¾Ó HÉà±É +ÉàG¶É{É{ÉÒ »ÉÅÊKÉ~lÉ©ÉÉÅ ©ÉÖL«É ~ÉÊùH±~É{ÉÉ +{Éà »ÉÚÊSÉlÉ «ÉÅmÉiÉÉ{ÉÒ Ê´ÉNÉlÉ´ÉÉù ©ÉÉʾlÉÒ ùWÚ HùÒ Uà.

1. »Éà¶É{É
HÉà±É +ÉàG¶É{É Ê©ÉHà{ÉÒ]©É ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É{Éà ±ÉÉNÉÖ ~Ée¶Éà.

2. ~ÉÉmÉlÉÉ
¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É »Éà{»ÉàG»É +{Éà Ê{É¢÷Ò{ÉÉ PÉ÷HÉà (+à{ÉàKSÉù 1) ©ÉÉ÷à ±ÉÉNÉÖ ~Ée¶Éà. >{eàG»É{ÉÉ PÉ÷HÉà{ÉÉ £àù£Éù{ÉÉ ÊH»»ÉÉ©ÉÉÅ »É©ÉÉ´ÉÉ> ù¾à±ÉÉ »÷ÉàG»É{ÉÉ ¡ÉÒ-+Éà~É{É »Éà¶É{É©ÉÉÅ LÉÚ±ÉlÉÉà §ÉÉ´É {ÉIÒ Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à qÉLÉ±É Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +ɴɶÉà, HÉà±É +ÉàG¶É{É Ê©ÉHà{ÉÒ]©É >{eàG»É©ÉÉÅoÉÒ ¥É¾Éù WlÉÉÅ »÷ÉàG»É{ÉÒ >{eàG»É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ y«ÉÉ{É©ÉÉÅ {É ±Éà´ÉÉ«ÉÉ UlÉÉÅ lÉà{Éà X³´ÉÒ ùÉLɶÉà.

3. +´ÉÊyÉ
»Éà¶É{É »É©É«É HÉ«ÉÇ
+ÉàeÇù qÉLɱÉ
Hù´ÉÉ{ÉÉà »É©É«É
»É´ÉÉùà 9:00 - »É´ÉÉùà 9:07/08 +ÉàeÇù©ÉÉÅ A©ÉàùÉà / »ÉÖyÉÉùÉà / ùq Hù´ÉÉ 7©ÉÒ +{Éà 8©ÉÒ Ê©ÉÊ{É÷à ùà{e©É Ê´ÉùÉ©É Ê{Éqâ¶É §ÉÉ´É, Ê{Éqâ¶ÉH §ÉÉ´Éà ©ÉàÊSÉÅNÉ ~ÉÉmÉ WooÉÉà +{Éà Ê{Éqâ¶É{ÉÉl©ÉH >{eàG»É 20 ÷HÉ{ÉÖÅ +àH»É©ÉÉ{É ¡ÉÉ>»É¥Éà{e ±ÉÉNÉÖ ~Ée¶Éà.
+ÉàeÇù ©ÉàÊSÉÅNÉ +{Éà H{£©Éâ¶É{É »É©É«ÉNÉɳÉà »É´ÉÉùà 9:08 - 9.12 +ÉàeÇù©ÉÉÅ A©ÉàùÉà/»ÉÖyÉÉùÉà/ùq {É¾Ó LÉÚ±ÉlÉÉ §ÉÉ´É{ÉÖÅ Ê{ÉyÉÉÇùiÉ, +ÉàeÇù ©ÉàÊSÉÅNÉ +{Éà ÷Äàe H{£©Éâ¶É{É
¥É£ù Ê~ÉÊù«Ée »É´ÉÉùà 9:12 - »É´ÉÉùà 9:15 ¡ÉÒ-+Éà~É{É +{Éà +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »Éà¶É{É©ÉÉÅ »ÉÅJ©ÉiÉ ©ÉÉ÷à
+Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ& »É´ÉÉùà 9&15oÉÒ ¥É~ÉÉàùà 3&30- +ÉàeÇ»ÉÇ »É©É«É / §ÉÉ´É{ÉÉ +OÉJ©É ¡É©ÉÉiÉà ©ÉàSÉ oÉlÉÉÅ +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ oÉÉ«É Uà.
+ÊlÉÊùGlÉ ©ÉÉʾlÉÒ

HÉà±É +ÉàG¶É{É »ÉmÉ »É©ÉÉ~lÉ oÉ«ÉÉ ¥ÉÉq +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ ¶É° oɶÉà. ¥Éà ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ -HÊ{÷{«ÉÖ+»É +{Éà HÉà±É +ÉàG¶É{É (¡ÉÒ-+Éà~É{É) »Éà¶É{»É »ÉÉoÉà »ÉÉoÉà {É¾Ó SÉɱÉà.

HÊ{÷{«ÉÖ+»É »ÉmÉ{ÉÉ ¡ÉÉùÅ§É »ÉÉoÉà ¥±ÉÉàH ÷ÄàÊeÅNÉ »ÉmÉ (35 Ê©ÉÊ{É÷){ÉÉà +ÉùÅ§É oɶÉà.

¡ÉÒ-+Éà~É{É »ÉmÉ©ÉÉÅ HÉà±É-+ÉàG¶É{É qÉLÉ±É Hù´ÉÉ »ÉÉoÉà ÷ÄàÊeÅNÉ Êq´É»É{ÉÉà qàLÉÉ´É +É ¡É©ÉÉiÉà{ÉÉà ù¾à¶Éà&

 
¡ÉÒ-+Éà~É{É »É´ÉÉùà 9.00oÉÒ9.15 HÊ{÷{«ÉÖ+»É ÷ÄàÊeÅNÉ »É´ÉÉùà 9.15oÉÒ 3.30 ¥ÉÅyÉ ¥É~ÉÉàùà 3.30oÉÒ 3.40 ¥ÉÅyÉ ¥ÉÉq ¥É~ÉÉàùà 3.40oÉÒ 4.00
>ÎG´É÷Ò ©ÉÉHâ÷
 
 
»ÉmÉ{ÉÒ »É©ÉÉÎ~lÉ »É©É«Éà +ÉàeÇ»ÉÇ +àHmÉ oÉÉ«É Uà +{Éà Ê»ÉÅNÉ±É ¡ÉÉ>»Éà ©ÉàSÉ oÉÉ«É Uà.

»É©É«É/§ÉÉ´É{ÉÉ +OÉJ©É ©ÉÖW¥É +ÉàeÇù ©ÉàSÉ oÉlÉÉ ¾Éà> +Ê´ÉùlÉ ÷ÄàÊeÅNÉ oÉÉ«É Uà.

´ÉÒe¥±«ÉÖ+à~ÉÒ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´É{ÉÒ NÉiÉlÉùÒ ¥ÉÅyÉ §ÉÉ´Éà »ÉÉàqÉ ~ÉÉù ~Éeà Uà
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.