22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
±ÉɧÉÉà
÷ÄàÊeÅNÉ{ÉÒ HÉà±É +ÉàG¶É{É ~ÉuÊlÉ PÉiÉÉ ±ÉÉ§É yÉùÉ´Éà Uà.

  • +àH §ÉÉ´Éà +ÉàeÇù{ÉÉ ¥É¾Ö»lÉùÒ«É ©ÉàÊSÉÅNÉ{Éà HÉùiÉà §ÉÉ´É{ÉÒ SÉÅSɳlÉÉ PÉ÷à Uà
  • +ÉàeÇù +àHmÉ oÉ´ÉÉoÉÒ DeÒ ©ÉÉNÉ - ~ÉÖù´ÉcÉ{Éà ~ÉNɱÉà ´ÉyÉÖ ¡É´ÉÉʾlÉÉ
  • +ÉàeÇùÉà +àHmÉ oÉ´ÉÉ{Éà ~ÉNɱÉà KÉÊlÉ+Éà PÉ÷à Uà, ~ÉÊùiÉÉ©Éà ´ÉyÉÖ »ÉÉùÖÅ §ÉÉ´É Ê{ÉyÉÉÇùiÉ (¡ÉÉ>»É ÊùH´ÉùÒ)
  • +ÉàeÇù{ÉÒ ¥ÉXù ~Éù{ÉÒ +»Éù (©ÉÉHâ÷ >©~ÉàG÷) PÉ÷Éeà Uà, HÉùiÉ Hà +É~Éà±ÉÉà HÉà> ~ÉiÉ +ÉàeÇù +àHmÉ oÉ«Éà±ÉÉ »É©ÉHKÉ +ÉàeÇùÉà{ÉÒ lÉÖ±É{ÉÉ©ÉÉÅ {ÉÉ{ÉÉà ¾Éà«É Uà. »É©ÉHKÉ +ÉàeÇùÉà ¡ÉÉùŧÉoÉÒ +àHmÉ oÉ«Éà±ÉÉ ¾Éà«É Uà.
  • »ÉÉàqÉ LÉSÉÇ {ÉÒSÉÉà ù¾à Uà HÉùiÉ Hà HÉà±É +ÉàG¶É{É »ÉmÉ qùÊ©É«ÉÉ{É HùÉ«Éà±ÉÉ »ÉÉàqÉ©ÉÉÅ >©~ÉàG÷ HÉà»÷ »ÉWÉÇlÉÒ {ÉoÉÒ.
  • +É ~ÉuÊlÉ ´ÉyÉÖ ´ÉÉW¥ÉÒ ¥ÉXù ¥É{ÉÒ ù¾à Uà, LÉÉ»É HùÒ{Éà {ÉÉ{ÉÉ, Ê¥É{É´«É´É»ÉÉÊ«ÉH ùÉàHÉiÉHÉùÉà ©ÉÉ÷à, HÉùiÉ Hà ¥ÉyÉÉ »ÉÉàqÉ »É©ÉÉ{É §ÉÉ´Éà oÉÉ«É Uà. +à A~ÉùÉÅlÉ »É©ÉÉ{É »É©É«Éà oÉlÉÉ ¥ÉyÉÉ »ÉÉàqÉ{Éà HÉùiÉà ©ÉÖLÉ´ÉÊ÷«ÉÉ OÉɾHÉà (¤{÷ ùÊ{ÉÅNÉ H»÷©Éù ){ÉÉ +ÉàeÇ»ÉÇ{ÉÒ »ÉŧÉÉ´É{ÉÉ PÉ÷Ò X«É Uà.
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.