22
©ÉÉùÖÅ ¾Éà©É~ÉàW ©ÉÉùÖÅ ¥ÉÒ+à»É> Ê¡É{÷ ¡ÉÊlɧÉÉ´É Ê©ÉmÉÉà{Éà WiÉÉ´ÉÉà Help
¥ÉÒ+àà»É< ʴɺÉàùÉàHÉiÉHÉùÉà{ÉÉà ©ÉÅSÉ ¥ÉXù{ÉÒ NÉÊlÉÊ´ÉÊyÉ HÅ~É{ÉÒ Ê´É¶ÉàºÉ ©É¾n´É{ÉÒ X¾àùÉlÉÉà Ê´ÉÊ´ÉyÉ »Éàà´ÉÉ+Éà
¥ÉÉàeÇ ©ÉÒÊ÷ÅNÉ

September 23, 2017
HÅ~É{ÉÒ¾àlÉÖ
આઈઆઈટીએલપ્રોજે~ÉÊùiÉÉ©É
શોપર્સ સ્ટોપ¶Éà»ÉÇ{ÉÉà ¡Éà£ùàÎ{¶É«É±É &gt;¶«ÉÖ

September 24, 2017
HÅ~É{ÉÒ¾àlÉÖ
કર્ણાટક બેન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É

September 25, 2017
HÅ~É{ÉÒ¾àlÉÖ
નોર્થલિન્ક»ÉÉ©ÉÉ{«É
નોવાર્ટિસ ઈન્ડિયા¶ÉàùÉà{ÉÒ ~ÉÖ{É&amp; LÉùÒqÒ
ફાઈટો કેમ»ÉÉ©ÉÉ{«É
HÅ~É{ÉÒ¾àlÉÖ
વિધિ ડાયસ્ટફ્સ»ÉÉ©ÉÉ{«É ,ÊeÊ´ÉeÅe

September 26, 2017
HÅ~É{ÉÒ¾àlÉÖ
છત્તીસગઢ ઈન્ડસ»ÉÉ©ÉÉ{«É
એડલવિસ ફાઈ»ÉÉ©ÉÉ{«É
આરએલએફએલ»ÉÉ©ÉÉ{«É
HÅ~É{ÉÒ¾àlÉÖ
એસપીએમએલઈન્ફ્રા»ÉÉ©ÉÉ{«É
વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા કોટ»ÉÉ©ÉÉ{«É


 

 
»~ɺ÷lÉÉ :- NÉÖWùÉlÉÒ §ÉɺÉÉ©ÉÉÅ Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´Éà±ÉÉà +É +{ÉÖ´ÉÉq ©ÉÉmÉ NÉÖWùÉlÉÒ »É©ÉÉW{Éà +{ÉÖHÚ³lÉÉ ~ÉÖùÒ ~ÉÉe´ÉÉ{ÉÉ Atà¶ÉoÉÒ W Hù´ÉÉ©ÉÉÅ +É´«ÉÉà Uà. +©Éà ©ÉÚ³ +ÅOÉàY ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÉ +ÉyÉÉùà «ÉÉàN«É +{ÉÖ´ÉÉq Hù´ÉÉ ©ÉÉ÷à »ÉŧÉÊ´ÉlÉ ¸Éàºc ¡É«ÉÉ»ÉÉà H«ÉÉÇ Uà, lÉà©É UlÉÉÅ HqÉSÉ +É +{ÉÖ´ÉÉq©ÉÉÅ G«ÉÉÅH lɣɴÉlÉ ù¾Ò ¶ÉHà Uà. +É ©ÉÉʾlÉÒ{ÉÖÅ ©ÉÚ³ ±ÉLÉÉiÉ-»ÉÉʾl«É +ÅOÉàY ´Éà¥É»ÉÉ>÷ www.bseindia.com ~Éù A~ɱɥyÉ Uà. +É NÉÖWùÉlÉÒ »ÉÉ>÷ +àH ´ÉyÉÉùÉ{ÉÒ »ÉÖÊ´ÉyÉÉ{ÉÉ §ÉÉNÉ°~É Uà, WàoÉÒ lÉà{ÉÉà A~É«ÉÉàNÉ Hù{ÉÉùà A~ÉùÉàGlÉ LÉÖ±ÉÉ»ÉÉ{Éà y«ÉÉ{É©ÉÉÅ ùÉLÉÒ lÉà©ÉW qùàH XàLÉ©ÉÉà +{Éà W´ÉÉ¥ÉqÉùÒ+Éà »´ÉÒHÉùÒ{Éà SÉɱɴÉÉ{ÉÖÅ ù¾à¶Éà.